repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna

Regulamin uczestnictwa w Klubie Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty

 § 1
Definicje

 1. Organizator – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 2. Klub – zorganizowany przez Organizatora „Klub Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty”, zrzeszający wszystkie osoby będące posiadaczami Karty Klubowej;
 3. Karta Klubowa – karta przyjaciela kina wydawana Uczestnikowi przystępującemu do Klubu;
 4. Kino – prowadzone przez Organizatora Kino Nowe Horyzonty mieszczące się we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21;
 5. Uczestnik – osoba fizyczna przystępująca do Klubu;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2
Przystąpienie do Klubu

 1. Uczestnikiem może być nieubezwłasnowolniona osoba fizyczna mająca co najmniej 18 lat.
 2. Uczestnikiem może być również osoba mająca co najmniej 13 lat lub częściowo ubezwłasnowolniona – za zgodą jej rodzica lub opiekuna.
 3. Przystąpienie do Klubu wymaga wypełnienia formularza deklaracji przystąpienia do Klubu, dostępnego w kasach Kina i na stronie internetowej www.kinonh.pl.
 4. Po przyjęciu deklaracji pracownik Kina wydaje Uczestnikowi Kartę Klubową lub informuje o terminie wydania Karty Klubowej, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia złożenia deklaracji przystąpienia do Klubu.
 5. Karta Klubowa jest wydawana osobiście Uczestnikowi przez pracownika kasy Kina.
 6. Karta Klubowa potwierdza przystąpienie Uczestnika do Klubu i jego uczestnictwo w Klubie przez okres ważności Karty Klubowej.

§ 3
Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnictwo w Klubie upoważnia do:
  1. zakupu przez Uczestnika biletów ulgowych na określone seanse w Kinie,
  2. korzystania ze specjalnych cen na określone pokazy filmowe organizowane w Kinie (np. pokazy przedpremierowe, przeglądy, retrospektywy),
  3. zniżki na zakup karnetu festiwalowego MFF Nowe Horyzonty
  4. zniżki na zakup karnetu festiwalowego American Film Festival.
 2. Uprawnienie do zakupu biletów ulgowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej:
  1. dotyczy zakupu maksymalnie dwóch biletów ulgowych na jeden seans, przy czym jeden z biletów musi być zakupiony dla Uczestnika i przez niego wykorzystany,
  2. ulga, z której może skorzystać Uczestnik oznaczona jest pojęciem „ulga klubowa” lub „bilet klubowy” lub „cena klubowa” lub innym podobnym wskazującym na konieczność uczestnictwa w Klubie w celu skorzystania z niej; jej wysokość jest ustalona przez Organizatora i podawana w cenniku zamieszczonym przy kasach Kina i na stronie www.kinonh.pl; Uczestnika obowiązuje ulga wynikająca z cennika obowiązującego w dniu nabywania biletu;
  3. skorzystanie z ulgi nie dotyczy seansów w ramach „Tanich poniedziałków”, pokazów specjalnych, przeglądów, festiwali oraz seansów, na które dystrybutor filmu żąda wyższej ceny biletów – w takich przypadkach Organizator informuje o seansach, na które nie można skorzystać z ulgi,
  4. ulgi nie kumulują się, w związku z czym Uczestnik uprawniony do innej oferowanej przez Organizatora ulgi powinien zdecydować, z której z ulg skorzysta.
 3. Organizator będzie informować o cenach specjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, wysyłając do Uczestnika wiadomość na adres e-mail podany przez Uczestnika oraz przez publikację informacji na stronie www.kinonh.pl.
 4. Zniżka na zakup karnetu festiwalowego, o której mowa w ust. 1 pkt 4) i 5) powyżej, dotyczy zakupu wyłącznie jednego karnetu przeznaczonego do osobistego wykorzystania przez Uczestnika.
 5. Organizator upoważniony jest do wprowadzania nowych uprawnień związanych z uczestnictwem w Klubie. O wprowadzeniu nowych uprawnień Organizator będzie informował przesyłając wiadomość na podany przez Uczestnika adres e-mail oraz na stronie www.kinonh.pl. Dla wprowadzenia nowych uprawnień nie jest wymagana zmiana Regulaminu. Nowe uprawnienia mogą być wprowadzane z określonym terminem obowiązywania lub z zastrzeżeniem odwołania ich przez Organizatora.

§ 4
Ważność Karty Klubowej

 1. Karta Klubowa jest ważna od momentu jej wydania do upływu 12 (dwunastu) pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego, w którym Uczestnik złożył deklarację przystąpienia do Klubu.
 2. Uczestnik może przedłużyć ważność Karty Klubowej o kolejne 12-miesięczne okresy. Przedłużenia ważności Karty Klubowej dokonuje się w kasie Kina uiszczając opłatę tytułem wydania nowej karty na kolejny okres uczestnictwa w Klubie.
 3. Uczestnik może dokonać przedłużenia ważności Karty Klubowej nie wcześniej niż na 1 (jeden) miesiąc przed upływem ważności Karty Klubowej i nie później niż 1 (jeden) miesiąc po upływie jej ważności. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że w okresie po upływie ważności Karty Klubowej do momentu przedłużenia jej ważności zgodnie ze zdaniem poprzednim Uczestnik nie uczestniczy w Klubie i nie korzysta z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie.
 4. Ani Organizator ani Uczestnik nie może w okresie ważności Karty Klubowej wypowiedzieć umowy ani odstąpić od umowy zawartej w związku z przystąpieniem Uczestnika do Klubu, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w Regulaminie.

§ 5
Odpłatność

 1. Wydanie Karty Klubowej, poświadczającej uczestnictwo w Klubie, jest odpłatne.
 2. Wydanie Karty Klubowej na pierwszy okres uczestnictwa w Klubie podlega opłacie w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym przy kasach Kina i na stronie internetowej www.kinonh.pl, obowiązującym w dniu składania deklaracji przystąpienia do Klubu.
 3. Wydanie Karty Klubowej na każdy kolejny okres uczestnictwa w Klubie, jeśli Uczestnik zadecyduje o przedłużeniu członkostwa na kolejny okres zgodnie z § 4 Regulaminu, podlega opłacie w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym przy kasach Kina i na stronie internetowej www.kinonh.pl, obowiązującym w dniu przedłużania ważności Karty Klubowej.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty z tytułu wydania Karty Klubowej w dniu składania deklaracji przystąpienia do Klubu lub w dniu jego przedłużania.

§ 6
Karta Klubowa

 1. Karta Klubowa stanowi własność Organizatora i jest wydawana Uczestnikowi wyłącznie w celu potwierdzenia przez Organizatora przystąpienia Uczestnika do Klubu.
 2. Uprawnionym do korzystania z Karty Klubowej jest wyłącznie Uczestnik, który przystąpił do Klubu i wyłącznie przez okres ważności Karty Klubowej.
 3. Karta Klubowa jest imienna i upoważnia do korzystania z niej wyłącznie Uczestnika, którego imię i nazwisko widnieje na Karcie Klubowej.
 4. Uczestnik nie jest upoważniony do odsprzedawania osobom trzecim Karty Klubowej, jak również do odstępowania jej osobom trzecim w celu korzystania z niej w celu wykonywania przez osoby trzecie uprawnień wynikających z Karty Klubowej, w szczególności nabywania przez te osoby na swoją rzecz biletów objętych zniżką.
 5. Karta Klubowa nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową.
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Klubowej Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o utracie lub zniszczeniu. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania duplikatu Karty Klubowej o nowym numerze, przy czym Organizator jednocześnie unieważni dotychczasową Kartę Klubową Uczestnika. Wydanie duplikatu Karty Klubowej podlega opłacie w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym przy kasach Kina i na stronie internetowej www.kinonh.pl, obowiązującym w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty Klubowej.
 7. W przypadku, w którym dane osobowe Uczestnika umieszczone na Karcie Klubowej przestaną być aktualne, Uczestnik ma prawo do nieodpłatnej wymiany Karty Klubowej na nową, po uprzednim poinformowaniu Organizatora o zmianie tych danych zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu.

§ 7
Zasady korzystania z Karty Klubowej

 1. Uczestnik chcący skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie, zobowiązany jest przed zapłatą za określony bilet lub towar lub usługę poinformować kasjera o posiadaniu Karty Klubowej i okazać Kartę Klubową.
 2. W przypadku dokonywania zakupów online, Uczestnik chcący skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie, zobowiązany jest w odpowiednim momencie zaznaczyć, że korzysta z Karty Klubowej i w przypadku istnienia takiego wymogu – podać numer Karty Klubowej.
 3. Uczestnik chcąc skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie zobowiązany jest posiadać Kartę Klubową przy sobie, okazywać Kartę Klubową przy kasie Kina lub przy wchodzeniu na salę kinową, a także w przypadku nabywania innych towarów lub usług, na które przysługuje zniżka. Uczestnik powołujący się na uczestnictwo w Klubie zobowiązany jest okazać Kartę Klubową również na każde żądanie pracownika Kina.
 4. Na żądanie pracownika Kina Uczestnik zobowiązany jest okazać również dokument tożsamości potwierdzający zgodność danych osobowych widniejących na Karcie Klubowej z danymi osobowymi Uczestnika.
 5. Postanowienia ust. 3-4 powyżej stosuje się również w odniesieniu do innych usługodawców, którzy udzielają zniżek w związku z uczestnictwem w Klubie.
 6. W przypadku, w którym osoba nabywa bilet na seans do Kina z powołaniem się na posiadanie Karty Klubowej, ale nie jest Uczestnikiem lub nie posiada przy sobie Karty Klubowej, pracownik Kina może odmówić takiej osobie wydania biletu na seans lub wpuszczenia na salę kinową.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Karty Klubowej w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 8. W przypadku zawinionego naruszania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Klubu i unieważnienia jego Karty Klubowej, po uprzednim zawiadomieniu Uczestnika o takim zamiarze i umożliwieniu mu ustosunkowania się w terminie 7 dni.

§ 8
Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązany jest honorować uprawnienia przyznane Uczestnikom.
 2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu przez Organizatora, Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Klubie, po uprzednim zawiadomieniu Organizatora o takim zamiarze i umożliwieniu mu ustosunkowania się w terminie 7 dni.

§ 9
Zmiany Regulaminu

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu Organizator informuje Uczestników przesyłając treść zmienionego Regulaminu na podany przez Uczestnika adres e-mail oraz zamieszczając treść zmienionego Regulaminu na stronie www.kinonh.pl.
 3. W terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu Uczestnik może zgłosić rezygnację z uczestnictwa w Klubie. Rezygnację można złożyć pisemnie:
  1. osobiście w kasach Kina,
  2. mailowo – na adres Organizatora: sprzedaz@kinonh.pl.
 4. W wyniku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Organizator unieważni Kartę Klubową.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym przez Organizatora, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o planowanej zmianie.
 6. Organizator upoważniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu wchodzących w życie w określonej dacie i mających zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do nowych Uczestników przystępujących do Klubu oraz Uczestników przedłużających uczestnictwo w Klubie (przedłużających ważność Karty Klubowej).

§ 10
Komunikacja, dane kontaktowe

 1. Wszelkie oświadczenia, reklamacje i wnioski związane z uczestnictwem w Klubie lub z działaniem Karty Klubowej, Uczestnik może kierować:
  1. pisemnie na adres Kina,
  2. osobiście – pracownikowi kasy Kina,
  3. mailowo – na adres Organizatora: sprzedaz@kinonh.pl.
 2. Organizator może się komunikować z Uczestnikiem:
  1. pisemnie na adres zamieszkania Uczestnika lub adres Uczestnika do korespondencji,
  2. mailowo na adres e-mail Uczestnika.
 3. Uczestnik zobowiązany jest informować Organizatora o zmianie danych podanych w deklaracji przystąpienia do Klubu lub we wniosku o przedłużenie uczestnictwa w Klubie.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem podanych przez Uczestnika danych osobowych jest Organizator.
 2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane:

a)   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu zawarcia i realizacji umowy w związku z przystąpieniem Uczestnika do Klubu oraz umożliwienia korzystania Uczestnikowi z Karty Klubowej zgodnie z Regulaminem oraz w przypadku zamówienia przez Uczestnika newslettera – również w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter;

b)   w przypadku wszelkich oświadczeń, reklamacji i wniosków związanych z uczestnictwem w Klubie lub z działaniem Karty Klubowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane oświadczenia, reklamacje i wnioski, o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Organizatora.

 1. W tym miejscu informujemy, że zamówiony newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Organizatorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu, prawne, produkcji Kart Klubowych itp.
 3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przechowywane:

a)    w przypadku danych osobowych związanych z członkostwem w Klubie – do momentu  przedawnienia się roszczeń z tytułu członkostwa w Klubie;

b)  w przypadku danych  osobowych wykorzystywanych w celu wysyłki newslettera - przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usługi newsletter;

c)   w przypadku wszelkich oświadczeń, reklamacji i wniosków związanych z uczestnictwem w Klubie lub z działaniem Karty Klubowej – przez okres 1 roku po udzieleniu odpowiedzi na oświadczenie, reklamację lub wniosek Uczestnika, o którym mowa powyżej.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych na podstawie wskazanej w ust. 3 lit. a) powyżej – Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.
 3. W przypadku danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych na podstawie wskazanej w ust. 3 lit. b) powyżej -  Uczestnikowi przysługuje prawo do sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowy jest warunkiem zawarcia umowy w związku z przystąpieniem do Klubu oraz korzystania z Karty Klubowej, zaś w przypadku usługi newsletter – warunkiem zawarcia pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem umowy o świadczenie usługi newsletter. Uczestnik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi członkostwo w Klubie oraz korzystanie z Karty Klubowej, zaś w przypadku usługi newsletter – zawarcie umowy o świadczeniu usługi newsletter. Ponadto, podanie przez Uczestnika danych osobowych w złożonym oświadczeniu, reklamacji lub wnioskach, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Uczestnika o wyniku ich rozpatrzenia.

§ 12
Postanowienia końcowe 

Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

 

aktualności

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!