repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna
fot. Natalia Ratajczyk

Regulamin sprzedaży i rezerwacji

Regulamin nabywania karnetów i biletów oraz rezerwowania biletów za pośrednictwem serwisu www.kinonh.pl

Regulamin nabywania karnetów i biletów oraz rezerwowania biletów za pośrednictwem serwisu www.kinonh.pl

§ 1 Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.kinonh.pl, do którego prawa przysługują Organizatorowi;
 2. Organizator - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 3. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę nabycia Biletu; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Uczestnik - osoba fizyczna, która na podstawie Biletu lub/i Karnetu bierze udział w Seansie lub/i Wydarzeniu, Uczestnikiem może być sam Nabywca;
 5. Seans - organizowany przez Organizatora w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21) pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;
 6. Wydarzenie - organizowany przez Organizatora w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21) festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
 7. Kurs - zajęcia organizowane przez Organizatora będące przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym;
 8. Bilety - dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie lub w części określonego Wydarzenia;
 9. Karnety - zestaw określonej liczby Biletów na poszczególne części danego Wydarzenia lub na całe Wydarzenie, przewidziany dla danego Wydarzenia przez Usługodawcę (w tym Bilety wielokrotne);
 10. Karta Klubowa - karta potwierdzająca uczestnictwo Nabywcy w Klubie Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty, upoważniająca do określonych zniżek przy nabywaniu Biletów/Karnetów zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa w Klubie Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty";
 11. Regulamin - niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady nabywania Biletów lub/i Karnetów lub rezerwowania Biletów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin nie obejmuje zasad zapisywania się na Kursy, oraz zasad nabywania Karnetów i Biletów na Wydarzenia, jeżeli zasady organizacji tych Kursów i Wydarzeń są regulowane przez Organizatora za pomocą odrębnych regulaminów.
 3. O ile Organizator inaczej nie postanowił, nabycie lub rezerwacja Biletu za pośrednictwem Serwisu nie wymaga założenia przez Nabywcę konta w Serwisie.
 4. W przypadku zawierania umowy nabycia Biletu lub/i Karnetu lub rezerwowania Biletu za pośrednictwem Serwisu z konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia Biletu lub/i Karnetu lub przed rezerwacją Biletu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nabycie Biletu lub/i karnetu lub rezerwacja Biletu wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.
 6. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3 Zasady nabywania Biletów i Karnetów

 1. Organizator podaje w Serwisie informacje dotyczące aktualnych Seansów i Wydarzeń, na które prowadzona jest sprzedaż Biletów lub/i Karnetów, w szczególności publikuje w Serwisie repertuar Kina Nowe Horyzonty.
 2. Organizator zamieszcza w Serwisie informacje o:
  1. rodzajach oferowanych Biletów lub/i Karnetów, w szczególności wskazując, czy będą to dokumenty imienne czy na okaziciela,
  2. zasadach wystawiania Biletów lub/i Karnetów, w szczególności wymaganiach dotyczących przekazania Organizatorowi zdjęcia Uczestnika,
  3. zasadach wykorzystywania Biletów lub/i Karnetów, w szczególności wskazując, czy Bilet lub/i Karnet samodzielnie uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu lub Seansie, czy potrzebna jest dodatkowa rezerwacja na Wydarzenie lub jego określone części albo na Seans, i czy Bilet lub/i Karnet gwarantuje określone miejsce siedzące,
  4. cenach brutto Biletów i Karnetów oraz stosowanych przez Organizatora promocjach i honorowanych ulgach oraz wymaganych dokumentach uprawniających do ulg,
  5. okresie sprzedaży Biletów i Karnetów ze wskazaniem dni i/lub godzin, w których można składać zamówienia na Bilety i Karnety albo dokonywać rezerwacji Biletów,
  6. dopuszczalnych sposobach płatności za Bilety i Karnety,
  7. wymaganiach technicznych sprzętu, za pomocą którego Nabywca dokonuje nabywania Biletu lub/i Karnetu oraz rezerwacji Biletów,
  8. zasadach odbioru Karnetów, w szczególności wskazując czy możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty (z określeniem miejsca i okresu odbioru) czy Organizator przewiduje inną możliwość odbioru,
  9. zasadach otrzymania i korzystania z Biletu w postaci elektronicznej do wydrukowania przez Uczestnika albo w postaci elektronicznej na numer telefonu komórkowego Uczestnika, podając jednocześnie wymagania techniczne, jakie powinny spełniać urządzenia Uczestnika,
  10. zasadach uczestniczenia w Wydarzeniach lub Seansach i obowiązkach Uczestnika z tym związanych.
 3. O ile Organizator nie postanowi inaczej, zasady określania cen brutto Biletów oraz zasady udzielania promocji i ulg stosowane przez Organizatora przy sprzedaży Biletów na poszczególne Seanse nie są stosowane w wypadku sprzedaży Karnetów i Biletów na Wydarzenia.
 4. Podanie informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Nabywcę.
 5. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru rodzaju Biletu lub/i Karnetu, ich ilości, sposobu płatności i sposobu odbioru - w zakresie w jakim Organizator dopuszcza możliwość wyboru.
 6. Zawarcie umowy nabycia Biletu lub/i Karnetu następuje w momencie przyjęcia przez Organizatora złożonego przez Nabywcę zamówienia.
 7. W razie uzasadnionych wątpliwości co do poprawności danych podanych w zamówieniu (nie dotyczy to jednak wyboru rodzaju Biletu, ich liczby, wyboru seansów, itp.) lub danych Nabywcy lub Uczestnika Organizator podejmuje próbę skontaktowania się z Nabywcą w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą lub niemożności poprawienia błędów Organizator może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Nabywcę. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 8. Sprzedaż Biletów i Karnetów jest ograniczona liczbą Biletów i Karnetów dostępnych na dane Wydarzenie lub Seans. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferta sprzedaży była aktualna. W razie złożenia przez Nabywcę zamówienia na Bilet lub/i Karnet aktualnie niedostępny, Organizator informuje o tym Nabywcę odmawiając przyjęcia zamówienia do realizacji. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia przekazania powyższej informacji.
 9. O ile Organizator inaczej nie postanowi, duplikaty Biletów i Karnetów nie będą wydawane.
 10. W przypadku nabycia Biletu/Karnetu po cenie ulgowej, Uczestnik zobowiązany jest do okazania osobie sprzedającej i/lub kontrolującej Bilety/Karnety dokumentu uprawniającego do ulgi zgodnie z Regulaminem Kina Nowe Horyzonty oraz - w przypadku powoływania się na Kartę Klubową - zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Klubie Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty. W przypadku nieokazania takiego dokumentu:
  1. przy kasie Kina podczas odbioru osobistego - pracownik Organizatora ma prawo odmówić wydania Biletu/Karnetu Nabywcy,
  2. podczas wchodzenia na salę kinową w przypadku wydrukowania Biletu/Karnetu przez Nabywcę samodzielnie - pracownik Organizatora ma prawo odmówić wpuszczenia Uczestnika na Seans lub Wydarzenie, chyba że Organizator inaczej postanowi.
 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 powyżej, Nabywcy nie przysługuje prawo do zwrotu Biletu/Karnetu zakupionego po niższej cenie pomimo braku prawa do skorzystania z deklarowanej ulgi, chyba że Organizator inaczej postanowi.

§ 4 Płatności

 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Biletach lub/i Karnetach w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto. Organizator informuje Nabywców o wszelkich innych opłatach związanych z nabywanymi Biletami.
 2. Nabywca dokonuje płatności za Bilety nabywane na Seanse za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 3. W odniesieniu do pozostałych Wydarzeń poza Seansami Nabywca może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności, które zostaną szczegółowo określone w opisie danego Wydarzenia, zamieszczonego w Serwisie. Organizator może przewidzieć w szczególności jeden lub kilka z następujących sposobów płatności: płatność przy odbiorze, przelewem elektronicznym lub płatność kartą kredytową.
 4. O ile Organizator inaczej nie postanowił, Nabywca zobowiązany jest zapłacić za Bilet w momencie składania zamówienia.
 5. W razie braku zapłaty w pełnej wysokości w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Organizator może anulować zamówienie Nabywcy, po uprzednim poinformowaniu Nabywcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. Jeżeli Nabywca zapłacił część ceny, Organizator zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 6. Momentem zapłaty ceny jest:
  1. w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową - moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora,
  2. w przypadku płatności gotówką - moment dokonania wpłaty.

§ 5 Dostawa Biletów

 1. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, Bilet dostarczany jest zgodnie z wyborem Nabywcy:
  1. w postaci pliku PDF na adres poczty elektronicznej Nabywcy (do samodzielnego wydrukowania na drukarce),
  2. w postaci adresu URL wiadomością SMS na numer telefonu komórkowego Nabywcy,
  3. podlega odbiorowi osobistemu w kasie Kina Nowe Horyzonty przy ulicy Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu.
 2. W przypadku wyboru odbioru osobistego Biletu, Bilet może być odebrany w godzinach pracy kasy Kina Nowe Horyzonty.

§ 6 Odbiór Karnetów

 1. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, Karnety można odbierać wyłącznie osobiście w kasie Kina Nowe Horyzonty przy ulicy Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu w terminie określonym przez Organizatora. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, odbioru Karnetu może dokonać tylko Nabywca.
 2. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, warunkiem osobistego odbioru Karnetu jest okazanie dokumentu tożsamości przez Nabywcę.
 3. Jeżeli Organizator przewiduje możliwość wyboru spośród różnych sposobów dostarczenia Karnetu, dostarczenie odbywa się w sposób określony przez Nabywcę.

§ 7 Rezerwacje Biletów

 1. Jeżeli Organizator przewiduje taką możliwość w odniesieniu do konkretnego Seansu lub Wydarzenia, Nabywca może dokonać rezerwacji Biletu.
 2. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Serwisu wymaga w szczególności wyboru rodzaju Biletu i ich ilości. Organizator może dopuścić możliwość wyboru przez Nabywcę miejsc na Seans lub Wydarzenie;
 3. Po dokonaniu rezerwacji Organizator przesyła Nabywcy potwierdzenie dokonanej rezerwacji na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, podając w szczególności numer rezerwacji.
 4. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowił, Nabywca lub Uczestnik zobowiązany jest do odbioru zarezerwowanych Biletów nie później niż na 15 minut przed Seansem lub Wydarzeniem. Odbioru Biletów Nabywca lub Uczestnik dokonuje w kasach Kina Nowe Horyzonty. W celu odebrania zarezerwowanych Biletów konieczne jest podanie numeru rezerwacji lub danych osobowych Nabywcy. Płatność za zarezerwowane Bilety dokonywana jest podczas odbioru Biletów.
 5. W razie nieodebrania Biletu w terminie określonym w ust. 4, rezerwacja wygasa.
 6. W przypadku zarezerwowania Biletu po cenie ulgowej, Nabywca lub Uczestnik zobowiązany jest do okazania osobie sprzedającej zarezerwowany Bilet dokumentu uprawniającego do ulgi. W przypadku nieokazania takiego dokumentu osoba ta ma prawo odmówić sprzedaży Biletu po cenie ulgowej.
 7. Niedopuszczalne jest wielokrotne dokonywanie rezerwacji Biletów i brak ich odbioru w terminie określonym w ust. 4 powyżej. W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wielokrotnych rezerwacji bez odbioru dokonuje ta sama osoba, Organizator ma prawo odmówić jej dokonania kolejnej rezerwacji.

§ 8 Prawo odstąpienia

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Nabywcom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia z Organizatorem umowy nabycia Karnetu lub/i Biletu - zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.
 2. Zasady zwrotów Biletów i/lub Karnetów określa Regulamin Kina Nowe Horyzonty zamieszczony w Serwisie na stronie https://www.kinonh.pl/artykul.do?id=1573, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.

§ 9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Biletu lub/i Karnetu lub rezerwacji Biletu Nabywca lub Uczestnik może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres podany w § 10 ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy składającego reklamację oraz adres e-mail.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. O decyzji Organizatora składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany reklamacji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące nabywania lub rezerwacji Biletów oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, należy kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sprzedaz@kinonh.pl
 2. Do umowy nabycia Biletu zawartej między Organizatorem a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 21 maja 2015 r.

aktualności

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!