repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna
fot. Patryk Straszak

Regulamin Kina Nowe Horyzonty

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

§ 1 DEFINICJE:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin;
 2. Kino - Kino Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław;
 3. Usługodawca - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 4. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu;
 5. Seans - organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;
 6. Wydarzenie - organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
 7. Bilety - dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu organizowanym w Kinie;
 8. Klient - osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;
 9. Serwis - serwis internetowy w domenie www.kinonh.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług na terenie Kina, zasady sprzedaży Biletów na Seanse i Wydarzenia, a także uprawnienia pracowników oraz wymogi odnośnie zachowania Klientów na terenie Kina.
 2. Zasady zakupu Biletów za pośrednictwem Serwisu określa odrębny regulamin opublikowany w Serwisie na stronie www.kinonh.pl
 3. Usługodawca może uregulować organizację poszczególnych Seansów lub Wydarzeń w odrębnych regulaminach.
 4. Zasady sprzedaży, korzystania oraz zwrotów biletów lub karnetów na festiwale: American Film Festival oraz Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty uregulowane są w odrębnych regulaminach.
 5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina.
 6. Drzwi wejściowe do Kina  oraz kasy biletowe od poniedziałku do piątku otwierane są o godz. 11:00, a zamykane są 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. Drzwi wejściowe do Kina  oraz kasy biletowe od soboty do niedzieli  otwierane są o godz. 09:00, a zamykane są 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. Bistro oraz Kawiarnia są czynne od godz. 12:00 do godziny rozpoczęcia ostatniego seansu. Kuchnia pracuje w godzinach 12:00-21:00.
 7. Klienci będą wpuszczani na sale kinowe wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans lub Wydarzenie odbywający się w danej sali o określonej godzinie i w określonym dniu.
 8. Klient jest zobowiązany zachować Bilet przez cały czas trwania Seansu lub Wydarzenia oraz okazać go obsłudze Kina w przypadku ewentualnej ponownej kontroli.
 9. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie, jak również zamówienie usługi newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców, wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.
 10. Miejsce w sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie miejscem.
 11. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić z sali kinowej Kina, Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.   
 12. Pracownik Kina (w tym także pracownik ochrony Kina) ma prawo odmówić wstępu na teren Kina, a szczególnie na salę kinową lub wyprosić osobę, która swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu Klientów lub pracowników Kina oraz gdy osoba ta jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne.
 13. Osoby przebywające na terenie Kina są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom pracowników Kina (w tym także pracowników ochrony Kina), co dotyczy w szczególności Seansów w godzinach nocnych, imprez organizowanych w Kinie oraz sytuacji nadzwyczajnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia.
 14. Zabronione jest rejestrowanie wyświetlanych w Kinie filmów, przebiegu Wydarzeń lub Seansów, zarówno poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku, za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz mikrofonów.
 15. W przypadku podejrzenia o naruszenie bezwzględnego zakazu rejestrowania obrazu i/lub dźwięku, o którym mowa w ust. 14 powyżej, pracownik Kina (w tym także pracownik ochrony Kina) jest uprawniony do poproszenia Klienta o dobrowolne okazanie zarejestrowanego przez Klienta w toku Seansu lub Wydarzenia obrazu lub/i dźwiękuna urządzeniu znajdującym się w posiadaniu Klienta. W razie stwierdzenia zarejestrowania (utrwalenia) wyświetlanych w Kinie filmów, przebiegu Wydarzeń lub Seansów Klient zobowiązany jest w obecności pracownika Kina (w tym także pracownika ochrony Kina) usunąć fotografie, obraz i/lub dźwięk, zarejestrowany wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 14.  W razie konieczności pracownik Kina lub pracownik ochrony Kina może wezwać Policję.
 16. Na terenie Kina zabronione jest:
  • korzystanie w jakikolwiek sposób z telefonów komórkowych na salach kinowych,
  • głośne zachowywanie zakłócające udział innych osób w Seansie lub Wydarzeniu,
  • wnoszenie na sale kinowe produktów spożywczych (jedzenie i napoje), za wyjątkiem napojów bezalkoholowych w zamkniętych pojemnikach lub zakupionych w Kinie,
  • wnoszenie i spożywanie na terenie Kina produktów spożywczych (jedzenie i napoje) zakupionych poza Kinem,
  • wprowadzanie na sale kinowe zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • spożywanie alkoholu, za wyjątkiem wyznaczonego miejsca do konsumpcji napojów alkoholowych zakupionych w bistro Kina,
  • palenie papierosów i korzystanie z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu,
  • wnoszenie na teren Kina środków odurzających, ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,
  • prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa,
  • niszczenie mienia Kina m.in. poprzez kładzenie nóg na fotelach kinowych.
 17. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Klientom oraz personelowi Kina, oraz w celu weryfikacji przestrzegania zakazu wnoszenia przedmiotów opisanych w ust. 16 na teren Kina, pracownik Kina (w tym także pracownik ochrony Kina) jest uprawniony do poproszenia osób wchodzących lub przebywających na terenie Kina o dobrowolne okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży itp. Osoba odmawiająca prośbie może zostać wyproszona z Kina. W razie konieczności pracownik Kina, lub pracownik ochrony Kina może wezwać Policję.
 18. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu pracownik obsługi Kina ma prawo do żądania opuszczenia przez Klienta terenu Kina, a w razie konieczności wezwać pracowników ochrony Kina lub Policję.  
 19. Osoby niszczące mienie znajdujące się terenie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 20. Klienci zobowiązani są do uprzątnięcia miejsca, w którym siedzieli, jak również do zabrania ze sobą wszelkich rzeczy osobistych.
 21. Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu kiedy Klient nie spełnia wymogów kategorii wiekowej określonej dla danego seansu filmowego (i nie jest pod opieką opiekuna prawnego). Pracownik Kina ma również prawo odmówić sprzedaży Biletu i/lub produktów w bistro lub kawiarni osobie, która swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu Klientów lub pracowników Kina, zachowuje się w sposób agresywny i wulgarny oraz gdy osoba ta jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne, a także w sposób rażący nie stosuje się do postanowień zawartych w Regulaminie.
 22. Na terenie Kina, z wyłączeniem sal kinowych, dopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na następujących warunkach:
  • wszystkie zwierzęta muszą być pod opieką właściciela. Zabrania się puszczania zwierząt swobodnie,
  • zabrania się wprowadzania na teren Kina zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi,
  • zwierzę musi posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę - w zależności od gatunku zwierzęcia,
  • zwierzęta mogą przebywać w przestrzeni Kina, jednak w szczególności zabrania się wprowadzania zwierząt na sale kinowe, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • zwierzę przebywające na terenie Kina nie może przeszkadzać innym Klientom przebywającym na terenie Kina,
  • zabrania się przebywania zwierząt na stołach, krzesłach, pufach itp.
  • właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez nie, na terenie Kina oraz w jego otoczeniu,
  • właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę,
  • w przypadku skarg ze strony innych Klientów, niewłaściwego lub agresywnego zachowania zwierzęcia, pracownik Kina (w tym także pracownik ochrony Kina) jest uprawniony do poproszenia właściciela zwierzęcia o wyprowadzenie zwierzęcia z Kina.

§ 3 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Rezerwacji miejsc na Seans można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 532 726 581, internetowo za pośrednictwem Serwisu (www.kinonh.pl), lub osobiście w kasie Kina, pod warunkiem, że na wybrany Seans jest dostępna rezerwacja biletów. Rezerwacji na Wydarzenia można dokonywać w sposób określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia.
 2. Rezerwację można odebrać podając imię i nazwisko lub numer rezerwacji.
 3. Bilety można nabywać w kasach Kina lub za pomocą Serwisu, pod warunkiem, że na dany Seans prowadzona jest sprzedaż on-line.
 4. Bilety można nabyć w Kinie na podstawie obowiązującego Cennika, udostępnianego Klientom w kasach Kina oraz na stronach Serwisu.
 5. Do wszystkich Biletów na filmy 3D doliczana jest dopłata w wysokości określonej w Cenniku z tytułu wypożyczenia okularów 3D, niezbędnych do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych.
 6. Klient, który zamierza nabyć oraz Klient, który posiada Bilet ulgowy zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego go do ulgi na każde żądanie pracownika Kina, w szczególności przy wejściu na salę kinową.
 7. Zarezerwowane Bilety należy odebrać najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Seansu lub Wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. 
 8. Na terenie Kina dzieci do lat 16 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, opiekunów.
 9. Opiekunowie odpowiadają na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za zachowanie dzieci w Kinie oraz za szkody spowodowane zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się na terenie Kina, w szczególności elementów wyposażenia sal kinowych, toalet i holi. 

§ 4 ZWROTY BILETÓW:

 1. Zwrotu lub wymiany Biletu (zarówno zakupionego w kasie Kina jak i online - za pośrednictwem Serwisu) można dokonać wyłącznie osobiście w kasie Kina, najpóźniej do momentu rozpoczęcia się Seansu lub Wydarzenia na jaki został on zakupiony. W tym celu Klient zobowiązany jest, przekazać pracownikowi Kina nieprzerwany i niezniszczony Bilet wraz z dowodem jego zakupu, a w przypadku Biletu zakupionego za pośrednictwem Serwisu – okazać Bilet na urządzeniu elektronicznym, ponadto zobowiązany jest wypełnić protokół zwrotu lub wymiany i przekazać go pracownikowi Kina w kasie Kina. 
 2. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów po rozpoczęciu Seansu lub Wydarzenia, jak również Biletów przerwanych, zniszczonych lub bez dowodu zakupu.
 3. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie lub w Wydarzeniu przerwanym z przyczyn zależnych od Klienta.
 4. Po Seansie lub Wydarzeniu przerwanym z przyczyn zależnych od Kina zwrot ceny Biletu dokonywany jest na żądanie Klienta po okazaniu Biletu wraz z dowodem jego zakupu pracownikowi Kina w kasie Kina.
 5. Zwrotowi nie podlegają Bilety nabyte na podstawie wcześniej zakupionych voucherów lub kuponów specjalnych.  

§ 5 SEANSE W TECHNOLOGII 3D:

 1. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D, oglądane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych okularach, które Klient otrzymuje po okazaniu ważnego Biletu, przy wejściu na salę kinową.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone mu okulary pracownikowi obsługi Kina niezwłocznie po zakończeniu Seansu, przy wyjściu z sali kinowej.
 3. Uprasza się o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł o odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp., gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
 4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów Klient ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości 100,00 PLN za sztukę /słownie: sto złotych. 
 5. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D.

§ 6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Obiekt Kina jest monitorowany.
 2. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia.
 3. Klient może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za szkody spowodowane zadymieniem na terenie Kina (np. poprzez palenie tytoniu) i aktywacją czujki pożarowej lub nieuzasadnionym użyciem urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych na terenie Kina, w tym szczególnie Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (tzw. ROP-ów). 
 4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Klientów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 5. Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.
 6. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.
 7. Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: "Nieupoważnionym Osobom Wstęp Wzbroniony". 
 8. Na terenie Kina znajdują się podwieszone elementy wystroju wnętrza (huśtawki). Dzieci w wieku do lat 16 mogą korzystać z nich jedynie w asyście i pod nadzorem swoich pełnoletnich opiekunów.
 9. W kwestiach związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania Kina w trakcie epidemii SARS-CoV-2 obowiązuje Regulamin reżimy sanitarnego.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych w związku z:
  1) rezerwacją Biletu dokonywaną za pośrednictwem Serwisu/w kasie Kina/telefonicznie lub w sposób określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia;
  2) zawarciem i realizacją umowy nabycia Biletu za pośrednictwem Serwisu/w kasie Kina;
  3) złożeniem reklamacji dotyczącej działania Kina, jest Usługodawca.
 2. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane:

  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - w celu zawarcia i realizacji umowy rezerwacji Biletu za pośrednictwem Serwisu/w kasie Kina/telefonicznie lub w sposób określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia;

  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia i realizacji umowy nabycia Biletu za pośrednictwem Serwisu/w kasie Kina;

  c) w razie złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej działania Kina – w przypadku reklamacji złożonej w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego regulujące rękojmię za wady - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zaś w przypadku pozostałych reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji, przy czym przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.

 3. Podane przez Klienta dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, prawne itp.
 4. Podane przez Klienta dane osobowe są przechowywane:

  a) w przypadku danych przetwarzanych w związku z umową rezerwacji Biletu – do momentu anulowania rezerwacji zgodnie z Regulaminem lub w przypadku określenia przez Usługodawcę odrębnych zasad odbioru rezerwacji Biletów na Wydarzenie – do momentu anulowania rezerwacji ustalonego zgodnie z tymi zasadami; 

  b) w przypadku danych przetwarzanych w związku z umową nabycia Biletu - przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy nabycia Biletu za pośrednictwem Serwisu zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

  c) w przypadku danych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Klienta reklamacji dotyczącej działalności Kina – przez okres 1 roku po upływie terminu rękojmi lub udzieleniu odpowiedzi na reklamację.

 5. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych podanych przez Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. W przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a) i b) powyżej, Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia podanych przez Klienta danych osobowych.
 7. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej działania Kina, w związku z którą dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie art. 5 ust. 1 lit. f RODO, Klientowi przysługuje prawo do sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta - wobec przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych przez Usługodawcę.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Usługodawcę.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych przez Usługodawcę podczas rezerwacji/nabycia Biletu jest warunkiem zawarcia umowy rezerwacji/nabycia Biletu. Klient nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy rezerwacji/nabycia Biletu. Ponadto, podanie przez Klienta danych osobowych w złożonej reklamacji jest dobrowolne, niemniej niezbędne do rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji oraz poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Toalety są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku Klientów.
 2. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Kina można składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczna na adres kino@kinonh.pl. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres składającego reklamację, może również zawierać adres e-mail i numer telefonu.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Usługodawcy składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Do umowy zawartej między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 09 lipca  2021r.

aktualności

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!