repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna
fot. BTW Photographers

Regulamin weryfikacji Unijnych Certyfikatów Covid w Kinie Nowe Horyzonty

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w seansach filmowych organizowanych w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, dalej: „Kino” przez Usługodawcę -  Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904, dalej: „Regulamin”.
 2. Niniejszy Regulamin został opracowany w celu określenia zasad funkcjonowania Kina Nowe Horyzonty, w szczególności możliwości i sposobu weryfikacji  Unijnych Certyfikatów Covid, dalej: „Certyfikat Covid-19” w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 3. Każdy uczestnik wydarzenia kulturalnego, dalej: „Klient” jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina.
 4. Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 2 Zasady uczestnictwa w seansach filmowych

 1. Kino funkcjonuje w ścisłym reżimie sanitarnym.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami limit obłożenia Kina wynosi 30%, z zastrzeżeniem, że do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu lub o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.
 3. Wstęp na salę kinową powyżej limitu określonego w § 2 pkt 2 Regulaminu odbywa się na podstawie wyraźnej zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Certyfikacie Covid-19, wyrażonej ustnie wobec pracownika obsługi Kina, a następnie okazania ważnego Certyfikatu Covid-19 w formie papierowej bądź elektronicznej.
 4. Okazanie Certyfikatu Covid-19 w przypadku osiągnięcia limitu obłożenia Kina ma charakter w pełni dobrowolny.
 5. Klient może odmówić okazania pracownikowi obsługi Kina Certyfikatu Covid-19, z zastrzeżeniem, że wówczas Klienta będą dotyczyły limity skutkujące ograniczeniem dostępności do usług oferowanych przez Kino, określone w obowiązujących przepisach.
 6. W przypadku nieokazania Certyfikatu Covid-19 po osiągnięciu limitu obłożenia Kina, pracownik obsługi Kina odmówi Klientowi wstępu na salę kinową.
 7. W przypadku Inspekcji Sanitarnej sali kinowej, Klienci, którzy posiadają bilet uprawniający do wstępu na salę kinową powyżej wyznaczonego limitu obłożenia, zobowiązani są do okazania Certyfikatu Covid-19 osobom kontrolującym.

§ 3 Sprzedaż biletów

 1. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami Kino wprowadza nowy system sprzedaży biletów.
 2. Pula dostępnych biletów na dany seans filmowy składa się z puli podstawowej – dostępnej do zakupu dla każdego Klienta, zarówno w kasie Kina, jak i on-line poprzez stronę internetową Kina znajdującą się pod adresem: https://www.kinonh.pl/index.s oraz pulę możliwą do udostępnienia ponad wyznaczony limit – jedynie dla osób, które posiadają ważny Certyfikat Covid-19.
 3. Podstawowa pula biletów możliwa do zakupienia on-line wynosi 30% obłożenia sali kinowej.
 4. Sprzedaż biletów on-line z puli podstawowej ulega automatycznemu zablokowaniu przez system po sprzedaniu ostatniego dostępnego biletu z tej puli.
 5. Sprzedaż biletów z puli ponad wyznaczony limit odbywa się wyłącznie stacjonarnie – w kasach Kina, z jednoczesnym dobrowolnym okazaniem przez Klienta Certyfikatu Covid-19.
 6. Fakt sprzedaży przez Kino biletu z odpowiedniej puli odnotowywany będzie w systemie sprzedaży, na podstawie którego następczo wygenerowany będzie raport sprzedaży dokumentujący ilość oraz rodzaj sprzedanych biletów.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2021 r . i obowiązuje do czasu jego zmiany lub uchylenia.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma m.in.:
  Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania Kina Nowe Horyzonty w trakcie epidemii SARS-CoV-2
  Regulamin Kina Nowe Horyzonty
  Regulamin sprzedaży i rezerwacji
  a także obowiązujące przepisy prawa, rekomendacje uprawnionych jednostek i służb oraz obowiązujące zasady publikowane pod adresem:
  https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 3. Kino nie skanuje oraz nie gromadzi żadnych danych zawartych w Certyfikacie Covid-19.
 4. Niniejszy Regulamin będzie podlegał aktualizacji w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej oraz wydawanych rekomendacji, związanych z weryfikacją Unijnych Certyfikatów Covid, a tym samym zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

 

aktualności

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!