repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna
fot. BTW Photographers

Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania Kina Nowe Horyzonty w trakcie epidemii SARS-CoV-2

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania Kina Nowe Horyzonty w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
 2. Obsługa Kina zobowiązana jest stosować wytyczne właściwych władz sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, w tym do zapewnienia wszystkim osobom  przebywającym na terenie Kina niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z obiektu.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Kina zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

§2 Zakres regulaminu

Niniejszy regulamin swoim zakresem obejmuje:

 1. Wprowadzenie zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla widzów biorących udział w seansach filmowych/wydarzeniach na terenie Kina, klientów Bistro oraz osób przebywających w przestrzeni Kina.
 2. Wprowadzenie zasady bezpiecznej obsługi  klientów wynikającej z reżimu sanitarnego.

§3 Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla osób przebywających w przestrzeni Kina

 1. Po wejściu do budynku Kina, każda osoba zobowiązany jest:
  1) do zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m;
  2) do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się w  budynku Kina;
  3) stosowanie masek ochronnych zasłaniających nos i usta na terenie Kina;
 2. Osoby przebywające na terenie Kina mają obowiązek stosowania się do komunikatów rozmieszczonych w przestrzeniach Kina oraz stosować się do zaleceń pracowników obsługi i służb ochrony.
 3. Obowiązku noszenia maseczki nie mają dzieci do 4 roku życia oraz osoby ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności.
 4. W budynku Kina wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się (dotyczy wejść do budynku, korytarzy, kolejek do kas, toalet, windy itp.).
 5. W salach kinowych widzowie zajmują miejsca zgodnie z oznaczeniem na bilecie.
 6. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem rządu, aktualna liczba dostępnych miejsc w salach została ograniczona do 30% z odstępami jednego miejsca. Możemy jednak udostępnić dodatkowe miejsca ponad wyznaczony limit osobom zaszczepionym, które posiadają ważny Unijny Certyfikat COVID. Sprzedaż takich biletów odbywa się tylko w kasach kina, możliwy jest po wyrażeniu przez klienta ustnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w certyfikacie covid-19 oraz okazaniu pracownikowi kina ważnego certyfikatu covid-19. Nie skanujemy i nie zbieramy żadnych informacji zawartych w Certyfikatach. Regulamin weryfikacji unijnych certyfikatów covid-19 w kinie nowe horyzonty dostępny jest w kasie kina.
 7. Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą brać udziału w seansach i  wydarzeniach organizowanych przez Kino Nowe Horyzonty oraz przebywać w przestrzeni Kina.
 8. Każdy widz seansu filmowego/wydarzenia realizowanego w Kinie Nowe Horyzonty ma  możliwość pozostawienia  deklaracji z danymi kontaktowymi. Dane te mogą zostać przekazane odpowiednim służbom w przypadku wykrycia ognisk choroby COVID -19 na terenie Kina.
 9. Deklaracja o której mowa w ust. 8 wyżej, składana jest w wersji pisemnej przy wejściu do sal kinowych oraz w kasach kina
 10. Informacja o celach i zasadach zbierania danych osobowych znajduje się w treści deklaracji.
 11. W strefie Bistro i Kawiarni (Strefa gastronomiczna) może przebywać do 30% osób względem standardowego usadzenia.  Klient w Strefie Gastronomicznej może przebywać bez maseczki. Po opuszczeniu Strefy Klient zobowiązany jest zasłonić nos i usta.
 12. Z windy znajdującej się w budynku Kina jednorazowo mogą korzystać dwie osoby.

§4 Zapewnienie bezpiecznej obsługi widzów wynikającej z reżimu sanitarnego

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi widzów stosowane są następujące działania:
  1) preferowanym sposobem sprzedaży biletów jest system sprzedaż online;
  2) do obsługi stacjonarnej sprzedaży biletów zostały wyznaczone kasy z przegrodami w celu zapewniania bezpieczeństwa osobie kupującej jak i kasjerom (w kolejkach obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od kolejnej osoby i obowiązek zasłaniania ust i nosa);
 2. Godziny pracy kas biletowych oraz Bisto dostępne są na stronie www.kinonh.pl

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych może zostać nie wpuszczona do budynku Kina lub poproszona o opuszczenie budynku, także w trakcie trwania seansu/wydarzenia. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Kina Nowe Horyzonty żadne roszczenia.
 2. Zaleca się na bieżąco śledzić stronę internetową Kina (www.kinonh.pl).
 3. Przebywanie na ternie Kina jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 15.12.2021.

aktualności

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!