repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna
Ostatni dzień lata, reż. Tadeusz Konwicki

Regulamin Akademii Polskiego Filmu

Regulamin zapisów on-line i uczestnictwa w Akademii Polskiego Filmu we Wrocławiu

§ 1
Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin;

 2. Organizator - podmiot określony w § 2 Regulaminu;

 3. Projekt - projekt pn. "Akademia Polskiego Filmu: polskie kino współczesne" prowadzony przez Organizatora, składający się z cyklu Prelekcji obejmujących wstęp na pokazy filmowe oraz powiązane z pokazami wykłady dotyczące zagadnień z zakresu historii polskiego filmu; Projekt jest przedsięwzięciem propagującym i budującym świadomość społeczną w zakresie wiedzy i kultury filmowej, a zarazem wspomagającym system oświatowy w Polsce;

 4. Uczestnik - osoba biorąca udział w Projekcie na podstawie zasad ustalonych w Regulaminie;

 5. Uczelnia - publiczna lub niepubliczna uczelnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, która zawarła z Organizatorem porozumienie dotyczące m.in. uwzględnienia udziału w Projekcie jako zajęć ponadprogramowych lub fakultatywnych, objętych punktacją ECTS;

 6. Prelekcje - pokazy filmowe wraz z poprzedzającymi je wykładami prowadzonymi w ramach Projektu, według zasad szczegółowo opisanych w Regulaminie;

 7. Prelegent - osoba prowadząca wykład w ramach Prelekcji.

§ 2
Organizator

Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY z siedzibą w Warszawie (00-153)przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, REGON: 015503904.

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Projekt ma na celu propagowanie wiedzy o dorobku polskiego kina fabularnego, w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów.

 2. Projekt stanowi uzupełnienie humanistyczne programu Uczelni, jednocześnie pełniąc funkcję wolnej wszechnicy.

 3. Po spełnieniu wymagań ustalonych w Regulaminie i regulaminie studiów obowiązującym na Uczelni, udział w Projekcie jest równoznaczny z udziałem w zajęciach na Uczelni.

§ 4
Zasady przeprowadzania Projektu

 1. Projekt odbywa się przez określoną część roku akademickiego (jeden lub kilka semestrów) obowiązującego na Uczelni.

 2. Dokładny termin i długość trwania Projektu zostaną podane Uczestnikom przy rekrutacji do uczestnictwa w Projekcie dokonywanej zgodnie z § 5 Regulaminu.

 3. Projekt będzie odbywać się w salach kina Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora we Wrocławiu.

 4. Projekt będzie odbywać się w formie Prelekcji, których zasady zostały dokładnie opisane w § 6 i 7 Regulaminu.

§ 5
Uczestnictwo

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Projekcie następuje poprzez serwis w domenie www.kinonh.pl zgodnie z poniższymi zasadami. Zgłoszenie obejmuje udział we wszystkich Prelekcjach jakie mają zostać przeprowadzone od momentu dokonania zgłoszenia do zakończenia Projektu. Nie jest możliwe zgłoszenie chęci uczestnictwa jedynie w części Prelekcji.

 2. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w Projekcie należy założyć konto użytkownika w serwisie podanym w ust. 1 powyżej, zgodnie z regulaminem tego serwisu.

 3. Po założeniu konta zgodnie z ust. 2 powyżej, należy wypełnić interaktywny formularz dostępny w tym serwisie we wskazanym tam terminie. Organizator informuje zapisującego się o przyjęciu lub nieprzyjęciu go w poczet Uczestników.

 4. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet Uczestników, Uczestnik dokonuje zapłaty ceny udziału w Projekcie wskazanej w § 9 Regulaminu i w sposób tam określony.

 5. Z chwilą dokonania zapłaty ceny, o której mowa w ust. 4, zostaje zawarta umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, a Uczestnik, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, otrzymuje imienną kartę wejściową na Prelekcje.

 6. W przypadku niedokonania zapłaty ceny, o której mowa w ust. 4 powyżej w terminie określonym przez Organizatora, Uczestnik zostanie skreślony z listy Uczestników, a umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do skutku. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może zezwolić na zapłatę za udział w Projekcie z przekroczeniem terminu.

 7. Liczba Uczestników Projektu jest limitowana. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie decyduje kolejność zapisów dokonywanych zgodnie z ust. 1-6 powyżej.

 8. O ile regulamin studiów obowiązujący na Uczelni przewiduje system zapisów dedykowany także dla Projektu, to nabór Uczestników następuje po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 powyżej oraz złożeniu zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zasadami ustalonymi przez Uczelnię.

 9. Jeżeli osoba zainteresowana udziałem w Projekcie wykona czynności określone w ust. 1 powyżej, ale nie dopełni obowiązków, o których mowa w ust. 8 powyżej, to ma prawo udziału w Projekcie, jednak możliwość uwzględniania udziału w Projekcie jako zajęć fakultatywnych lub ponadprogramowych, objętych punktacją ECTS na Uczelni pozostawiona jest do uznania Uczelni.

§ 6
Prelekcje

 1. Prelekcje składają się z pokazu filmowego oraz wykładu, będącego wstępem do pokazu filmowego, prowadzonego przez Prelegenta - specjalisty z zakresu dziedziny omawianej w trakcie wykładu. Przedmiotowy wykład nawiązuje tematyką do zagadnień ukazanych w czasie pokazu filmowego stanowiącego zasadniczą część Prelekcji.

 2. W ramach pokazu filmowego wyświetlane będą filmy udostępnione Organizatorowi przez Filmotekę Narodową lub inne podmioty albo pochodzące ze źródeł własnych Organizatora.

 3. Częstotliwość i szacowane długości Prelekcji zostaną podane Uczestnikom przy rekrutacji Uczestników Projektu dokonywanej zgodnie z § 5 Regulaminu.

 4. Szczegółowa tematyka Prelekcji, zawierająca w szczególności harmonogram pokazów filmów, które będą wyświetlone podczas Prelekcji, a także tematykę wykładów poprzedzających pokazy filmowe wraz ze wskazaniem osoby Prelegenta, zostanie przekazana Uczestnikom przed pierwszą Prelekcją lub podczas pierwszej Prelekcji.

§ 7
Zasady udziału w Prelekcjach

 1. W celu uzyskania zaliczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, Uczestnicy zobowiązani są do udziału w Prelekcji.

 2. Przed wejściem do sali, w której ma się odbywać Prelekcja, Uczestnik zobowiązany jest do okazania imiennej karty wejściowej, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu. Prowadzący Prelekcję lub osoba upoważniona przez Organizatora może odmówić wstępu na Prelekcję osobie niemogącej okazać imiennej karty wejściowej.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybywania na Prelekcje. W razie spóźnienia na Prelekcję przekraczającego 15 minut, Prelegent lub osoba upoważniona przez Organizatora może odmówić Uczestnikowi udziału w Prelekcji. W takim przypadku Uczestnik nie może żądać zwrotu odpowiedniej części ceny uczestnictwa w Projekcie.

 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w trakcie Prelekcji i powstrzymania się od zachowań zakłócających porządek i przebieg Prelekcji. W razie nieprzestrzegania zasad określonych w zdaniu poprzednim Uczestnik może zostać wydalony z Prelekcji przez Prelegenta lub osobę upoważnioną przez Organizatora. W takim przypadku Uczestnik nie może żądać zwrotu odpowiedniej części ceny uczestnictwa w Projekcie.

 5. Zakazane jest wnoszenie posiłków na salę, w której odbywa się Prelekcja, a także ich spożywanie w czasie Prelekcji. Dozwolone jest wnoszenie napojów w butelkach lub w opakowaniach z zamykanym wieczkiem.

 6. Zakazane jest utrwalanie Prelekcji w jakiejkolwiek formie zapisu obrazu oraz dźwięku bez otrzymania zgody Prelegenta i Organizatora.

 7. Zakazane jest powielanie i rozpowszechnianie wszelkich materiałów udostępnionych Uczestnikom przez Prelegentów w jakiejkolwiek formie.

 8. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikom posiłków w trakcie Prelekcji ani zakwaterowania na czas trwania Projektu.

 9. W Prelekcji mogą brać udział również inne osoby niż Uczestnicy na zasadach określonych przez Organizatora. Organizator jest w szczególności uprawniony do pobierania opłat za wstęp na poszczególne Prelekcje od osób innych niż Uczestnicy.

§ 8
Zakończenie Projektu

 1. Projekt kończy się zaliczeniem na ocenę, którego forma ustalana jest przez osobę upoważnioną przez Organizatora i podawana do informacji Uczestników na jednej z pierwszych Prelekcji.

 2. W razie niezaliczenia przez Uczestnika Projektu na ocenę zgodnie z ust. 1 powyżej, uwzględnienie udziału w Projekcie jako zajęć fakultatywnych lub ponadprogramowych, objętych punktacją ECTS, pozostawione jest do uznania Uczelni.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Projektu przed końcem ustalonego terminu Projektu z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu części ceny uczestnictwa w Projekcie za Prelekcje, które nie odbyły się z związku z przedwczesnym zakończeniem Projektu przez Organizatora. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9
Odpłatność

 1. Udział w Projekcie jest odpłatny. Cena za uczestnictwo w Projekcie jest podawana Uczestnikom przy potwierdzaniu zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie, odbywającego się według zasad określonych w Regulaminie.

 2. Cena uczestnictwa w Projekcie jest płatna w gotówce lub za pomocą karty płatniczej (debetowej, kredytowej lub innej) w kasie kina wskazanego w § 4 ust. 3 Regulaminu albo za pośrednictwem strony internetowej www.kinonh.pl, jeżeli Organizator umożliwi formę płatności online.

 3. Płatność ceny uczestnictwa w Projekcie nastąpi w terminie podanym Uczestnikowi podczas rekrutacji na Projekt.

 4. Zwroty ceny uczestnictwa w Projekcie lub jej części nastąpić mogą tylko w przypadkach i na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 5. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z ich udziałem w Projekcie.

 6. Szczegółowe regulacje i terminy płatności online określone są w Zasadach zapisów online. 

§ 10
Nieobecności i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie

 1. W razie nieobecności Uczestnika na Prelekcji, bez względu na to, czy nieobecność była nieusprawiedliwiona czy usprawiedliwiona, Organizator nie jest zobowiązany do zorganizowania dodatkowych Prelekcji. Organizator nie jest zobowiązany także do umożliwienia Uczestnikowi udziału w jakichkolwiek innych pokazach filmowych, zajęciach, warsztatach lub wykładach prowadzonych przez Organizatora. Organizator nie jest również zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części ceny Projektu.

 2. Liczba dopuszczalnych nieobecności Uczestnika na Prelekcjach w przypadku uwzględniania Prelekcji jako zajęć fakultatywnych lub ponadprogramowych, objętych punktacją ECTS na Uczelni jest określana przez Organizatora i zostanie podana do informacji Uczestnika w trakcie rekrutacji do uczestnictwa w Projekcie lub podczas pierwszej Prelekcji.

 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie za miesięcznym wypowiedzeniem, skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga dla swojej ważności i skuteczności zachowania formy pisemnej lub wysłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Organizatora (kino@kinonh.pl i/lub sprzedaz@kinonh.pl) zawierającej oświadczenie o rezygnacji oraz wskazanie imienia i nazwiska Uczestnika składającego wypowiedzenie.

 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Organizator zwróci Uczestnikowi stosunkową część ceny Projektu naliczoną za Prelekcje odbywające się od chwili upływu okresu wypowiedzenia wskazanego w ust. 3 powyżej do chwili planowego zakończenia Projektu. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot części ceny Projektu za wskazany w ust. 3 okres wypowiedzenia, nawet jeżeli w tym okresie Uczestnik nie bierze już udziału w Prelekcjach.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu wiążą Uczestnika, jeżeli zostały podane do wiadomości Uczestnika oraz jeżeli Uczestnik po podaniu mu do wiadomości zmienionego Regulaminu nie złożył wypowiedzenia zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu. W przypadku złożenia wypowiedzenia przez Uczestnika stosuje się odpowiednio § 10 ust. 4 Regulaminu.

 2. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2020 roku.

aktualności

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!