O kinie
 

fot. BTW Photographersfot. BTW Photographers
Regulamin Kina Nowe Horyzonty

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

§ 1

DEFINICJE:

1) Regulamin - niniejszy Regulamin;

2) Kino - Kino Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław;

3) Usługodawca - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;

4) Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu;

5) Seans - organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;

6) Wydarzenie - organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;

7) Bilety - dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu organizowanym w Kinie;

8) Klient - osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;

9) Serwis - serwis internetowy w domenie www.kinonh.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług na terenie Kina oraz zasady sprzedaży Biletów na Seanse i Wydarzenia.

2. Zasady zakupu Biletów za pośrednictwem Serwisu określa odrębny regulamin opublikowany w Serwisie na stronie www.kinonh.pl

3. Usługodawca może uregulować organizację poszczególnych Seansów lub Wydarzeń w odrębnych Regulaminach.

4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina.

5. Drzwi wejściowe do kina otwierane są o godz. 9:00, a zamykane są 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. Kasy biletowe otwierane są na 30 minut przed startem pierwszego seansu i zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. Bistro jest czynne od 8:00 do godziny rozpoczęcia ostatniego seansu. Kuchnia pracuje w godzinach 9:00-21:00. Kawiarnia jest czynna od 8:00-21:00 

6. Klienci będą wpuszczani na sale kinowe wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans lub Wydarzenie odbywający się w danej sali o określonej godzinie i w określonym dniu.

7. Klient jest zobowiązany zachować Bilet przez cały czas trwania Seansu lub Wydarzenia oraz okazać go obsłudze Kina w przypadku ewentualnej ponownej kontroli.

8. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie, jak również zamówienie usługi newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.

9. Miejsce w sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie.

10. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.

11. Zabronione jest w rejestrowanie wyświetlanych w Kinie filmów oraz przebiegu Wydarzeń oraz Seansów, zarówno poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku, za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz mikrofonów.

12. Na terenie Kina zabronione jest:

 • korzystanie w jakikolwiek sposób z telefonów komórkowych na salach kinowych,
 • głośne zachowywanie zakłócające udział innych osób w Seansie lub Wydarzeniu,
 • wnoszenie na sale kinowe produktów spożywczych (jedzenie i napoje), za wyjątkiem napojów bezalkoholowych w zamkniętych pojemnikach lub zakupionych w Kinie,
 • wnoszenie i spożywanie na terenie Kina produktów spożywczych (jedzenie i napoje) zakupionych poza Kinem,
 • wprowadzanie na sale kinowe zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • spożywanie alkoholu, za wyjątkiem wyznaczonego miejsca do konsumpcji napojów alkoholowych zakupionych w bistro Kina,
 • palenie papierosów i korzystanie z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu,
 • wnoszenie na teren Kina środków odurzających, ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,
 • prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa,
 • niszczenie mienia Kina oraz kładzenie nóg na fotelach kinowych.

13. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu pracownik obsługi Kina ma prawo do żądania opuszczenia przez Klienta terenu Kina, bez prawa zwrotu ceny za Bilet lub produkt zakupiony w kawiarni/bistro, bądź też do zawiadomienia Policji.

14. Osoby niszczące mienie znajdujące się terenie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

15. Kino nie posiada szatni.

16. Klienci zobowiązani są do uprzątnięcia miejsca, w którym siedzieli, jak również do zabrania ze sobą wszelkich rzeczy osobistych.

17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Kina ubrania wierzchnie oraz inne przedmioty.

18. Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu lub produktów w bistro lub kawiarni osobie zachowującej się niegrzecznie, niekulturalnie lub wulgarnie wobec innych Klientów lub pracowników obsługi Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

19. Na terenie kina jest możliwość wprowadzania zwierząt z bezwzględnym wykluczeniem sal kinowych:

 • wszystkie zwierzęta muszą być pod opieką właściciela. Zabrania się puszczania zwierząt swobodnie,
 • zabrania się wprowadzania na teren Kina zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi,
 • zwierzę musi posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę - w zależności od gatunku zwierzęcia,
 • zwierzęta mogą przebywać w przestrzeni holów kina, jednak w szczególności zabrania się wprowadzania zwierząt na sale kinowe,
 • zwierzę przebywające na terenie kina nie może przeszkadzać innym Klientom przebywającym na terenie Kina,
 • zabrania się przebywania zwierząt na stołach, krzesłach, pufach itp.
 • właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez nie, na terenie Kina oraz w jego otoczeniu,
 • właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę,
 • w przypadku skarg ze strony innych Klientów, niewłaściwego lub agresywnego zachowania zwierzęcia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z Kina.

§ 3
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

20. Rezerwacji miejsc na Seans można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 532 726 581, internetowo za pośrednictwem Serwisu (www.kinonh.pl), lub osobiście w kasie Kina, pod warunkiem, że na wybrany Seans jest dostępna rezerwacja biletów. Rezerwacji na Wydarzenia można dokonywać w sposób określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia.

21. Rezerwację można odebrać podając imię i nazwisko lub numer rezerwacji.

22. Bilety można nabywać w kasach Kina lub za pomocą Serwisu, pod warunkiem, że na dany Seans prowadzona jest sprzedaż on-line.

23. Bilety można nabyć w Kinie na podstawie obowiązującego Cennika, udostępnianego Klientom w kasach Kina oraz na stronach Serwisu.

24. Do wszystkich biletów na filmy 3D doliczana jest dopłata w wysokości określonej w Cenniku z tytułu wypożyczenia okularów 3D, niezbędnych do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych.

25. Dokumenty, z których wynika prawo do Biletu ulgowego, w tym legitymacje studenckie, uczniowskie, emeryckie bądź też dowody osobiste, sprawdzane są wraz z Biletami przy wejściu na salę kinową lub / i przy kasie w momencie sprzedaży Biletu.

26. Zarezerwowane Bilety należy odebrać najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Seansu lub Wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja może zostać anulowana.

27. Na terenie Kina dzieci do lat 16 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, opiekunów.

28. W przypadku grup zorganizowanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 1 opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów, a w przypadku grup ze szkół podstawowych i przedszkolnych maksymalnie 10 dzieci.

29. Opiekunowie odpowiadają na podstawie przepisów prawa za zachowanie dzieci w Kinie oraz za szkody spowodowane zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się na terenie Kina, w szczególności elementów wyposażenia sal kinowych, toalet i holi.


§ 4
ZWROTY BILETÓW:

30. Zwrotu lub wymiany Biletu (zarówno zakupionego w kasie kina jak i online - za pośrednictwem serwisu kinonh.pl) można dokonać wyłącznie osobiście w kasie kina, do momentu rozpoczęcia się Seansu lub Wydarzenia, na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany i niezniszczony Bilet wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Należy również uzupełnić protokół zwrotu i wraz z biletem pozostawić go w kasie kina.

31. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów po rozpoczęciu Seansu lub Wydarzenia, Biletów przerwanych, zniszczonych lub bez paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

32. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie lub w Wydarzeniu przerwanym z przyczyn zależnych od Klienta.

33. Zwrotowi nie podlegają Bilety nabyte na podstawie wcześniej zakupionych voucherów lub kuponów specjalnych oraz bilety na festiwal: American Film Festival

§5
USŁUGA NEWSLETTER

34. Usługobiorca może zamówić newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców lub podczas zakładania konta w Serwisie albo w swoim profilu w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter w przypadku zamawiania Usługi newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców następuje w momencie wpisania adresu e-mail do wyżej wskazanego formularza oraz wciśnięcia przycisku "Zamawiam newsletter" po uprzedniej akceptacji Regulaminu, zaś w pozostałych przypadkach po wyrażeniu przez Usługobiorcę chęci otrzymywania newslettera poprzez znaczenie odpowiedniego checkbox'a dostępnego podczas zakładania konta w Serwisie lub w swoim profilu w Serwisie.


§ 6
SEANSE W TECHNOLOGII 3D:

35. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D, oglądane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych okularach, które Klient otrzymuje po okazaniu ważnego Biletu, przy wejściu na salę kinową.

36. Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone mu okulary pracownikowi obsługi Kina niezwłocznie po zakończeniu Seansu, przy wyjściu z sali kinowej.

37. Uprasza się o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp., gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.

38. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów Klient ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości 150,00 PLN za sztukę /słownie: sto pięćdziesiąt złotych/.

39. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji.

§ 7
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

40. Obiekt Kina jest monitorowany.

41. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia.

42. Klient może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane zadymieniem na terenie Kina (np. poprzez palenie tytoniu) i aktywacją czujki pożarowej lub nieuzasadnionym użyciem urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych na terenie Kina, w tym szczególnie Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (tzw. ROP-ów).

43. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Klientów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.

44. Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.

45. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.

46. Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: "Nieupoważnionym Osobom Wstęp Wzbroniony".

47. Na terenie Kina znajdują się podwieszone elementy wystroju wnętrza (huśtawki). Dzieci w wieku do lat 16 mogą korzystać z nich jedynie w asyście i pod nadzorem swoich pełnoletnich opiekunów.

§ 8
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG

48. Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Usługobiorca rezygnuje z newslettera zmieniając ustawienia swojego profilu w Serwisie lub klikając w link zatytułowany "nie chcę otrzymywać wiadomości o nh" lub podobnie, umieszczany przez Usługodawcę na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Usługobiorcy w ramach Usługi newsletter.

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

49. Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Usług jest Usługodawca.

50. Usługodawca w związku z korzystaniem z Usług przez Usługobiorcę może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy:

a) imię i nazwisko;

b) login;

c) adres poczty elektronicznej;

d) numer telefonu;

e) wizerunek;

f) numer karty Przyjaciela Kina Nowe Horyzonty;

g) firma przedsiębiorcy;

h) NIP przedsiębiorcy;

i) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

j) numer zamówienia.

51. Podane przez Usługobiorcę dane w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu zawarcia i realizacji: umowy o świadczenie Usług, umowy nabycia Karnetu lub/i Biletu, umowy rezerwacji Biletu, umowy o uczestnictwo w Kursie lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną;

b) w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie Usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;

c) w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej umowy, której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;

d) w przypadku pytań, opinii i wniosków Usługobiorcy dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz innych tego rodzaju oświadczeń składanych Usługodawcy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;

e) w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.

 1. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, drukarskie, prawne itp.
 2. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są przechowywane:

a) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług - przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia Usług;

b) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy, której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną, z wyłączeniem umowy rezerwacji Biletu - przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

c) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy rezerwacji Biletu - do momentu anulowania rezerwacji zgodnie z Regulaminem nabywania karnetów i biletów oraz rezerwowania biletów za pośrednictwem serwisu www.kinonh.pl lub w przypadku określenia przez Usługodawcę odrębnych zasad odbioru rezerwacji biletów na dane Wydarzenie - do momentu anulowania rezerwacji ustalonego zgodnie z tymi zasadami;

d) w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji wskazanych w ust. 4 lit. b) i c) powyżej - przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji lub upływu rękojmi;

e) w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 4 lit. d) powyżej - przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa w ust. 4 lit. d) powyżej;

f) w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 4 lit. e) powyżej - do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Usługobiorcę z Usług ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski.

52. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych Usługobiorcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

53. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 4 lit. a) powyżej Usługobiorcy przysługuje prawo do przenoszenia danych.

54. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 4 lit. b), d) oraz e) powyżej, Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy - wobec przetwarzania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę.

55. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę.

56. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracji/zamówienia udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, której dany formularz dotyczy. Usługobiorca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych wskazanych w formularzach, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa powyżej może uniemożliwić zawarcie i/lub realizację umowy, której dany formularz dotyczy (tj. umowy o świadczenie Usług/umowy nabycia Karnetu lub/i Biletu/umowy rezerwacji Biletu/umowy o uczestnictwo w Kursie lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną). Ponadto, podanie przez Usługobiorcę danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach oraz oświadczeniach Usługobiorcy, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Usługobiorcy o wyniku ich rozpatrzenia.

57. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Usługobiorców.

58. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

59. Toalety są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku Klientów.

60. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze.

61. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Kina można składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczna na adres kino@kinonh.pl. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres składającego reklamację, może również zawierać adres e-mail i numer telefonu.

62. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Usługodawca składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

63. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Do umowy zawartej między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

64. Regulamin wchodzi w życie dnia 27 sierpnia 2019 r.

Drodzy Widzowie!

W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo przedłużamy zamknięcie Kina Nowe Horyzonty do odwołania. Wszystkie pokazy i wydarzenia specjalne zaplanowane na ten czas zostaną w miarę możliwości przeniesione na przyszłość, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Więcej szczegółów (w tym związanych ze zwrotami biletów) można znaleźć tutaj. Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

rezerwacje telefoniczne

(+48) 532 726 581

tłumaczenia
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.