repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna

Regulamin realizowania voucherów rowerowego kinomana

§ 1
Definicje

 1. Organizator - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 2. Nabywca - osoba wymieniająca Voucher na Bilet ;
 3. Seans - organizowany przez Organizatora w Kinie pokaz filmu w ramach „rowerowego kina”, (o ile inaczej nie postanowi Organizator), wyłączone są pokazy  z repertuaru bieżącego oraz ramach festiwali festiwalowych, wydarzenia i pokazy specjalne (np. transmisje oper) oraz pokazy zamknięte;
 4. Bilet - dokument otrzymywany w zamian za Voucher, uprawniający do wzięcia udziału w Seansie;
 5. Voucher – kupon papierowy umożliwiający nabycie Biletu na Seans;
 6. Kino - Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21);
 7. Regulamin - niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady wymiany Voucherów na Bilet oraz z ich późniejszej realizacji.
 2. Vouchery stanowią nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników kampanii Rowerowy Maj (https://rowerowymaj.eu/) i osób wyróżnionych w innych rowerowych działaniach organizowanych przez Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 3. Vouchery można wykorzystać w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławia.
 4. Nabywca przed realizacją Voucherów jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 5. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Kina.
 6. Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Voucher nie jest instrumentem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym, a wydawanie oraz używanie Vouchera nie jest objęte zakresem zastosowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.).

§ 3 Zasady realizacji Voucherów

 1. Vouchery można realizować w kasach Kina w godzinach otwarcia Kina.
 2. Wymiany Vouchera na Bilet może dokonać Nabywca lub osoba upoważniona przez Nabywcę, której Nabywca przekaże  Voucher.
 3. Z voucherów można skorzystać w terminie od 25 czerwca do 31 października 2022 roku, z wyłączeniem terminu: 20-31 lipca 2022 roku. 
 4. Vouchery można realizować tylko na seanse  z Repertuaru „rowerowego kina”, który jest dostępny na stronie Internetowej Kina w zakładce „Rowerowe kino” (https://www.kinonh.pl/cykl.s?id=862). Repertuar będzie pokazywał plan seansów na następujące po sobie 2 tygodnie.
 5. Jeden Voucher można wymienić na dwa darmowe bilety - dla siebie i osoby towarzyszącej (na seanse zaplanowane w ramach „rowerowego kina”). Bilety na Seans, obowiązującej w dniu wymiany Vouchera na Bilet.
 6. Voucherów nie można realizować na seanse w bieżącym repertuarze, festiwale filmowe, wydarzenia i pokazy specjalne, cykle oraz pokazy zamknięte.
 7. Nabywca ani osoba wskazana w ust. 2 powyżej, nie mają możliwości dokonywania jakichkolwiek rozliczeń dotyczących wymiany Vouchera na Bilet.
 8. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, w zakresie nabywania Biletów oraz możliwości uczestniczenia w poszczególnych Seansach, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Kina Nowe Horyzonty, znajdującego się w Serwisie www.kinonh.pl.
 9. Na zasadzie wyjątku od postanowień Regulaminu Kina Nowe Horyzonty, znajdującego się w Serwisie, nie ma możliwości dokonywania zwrotu Voucherów ani Biletów uzyskanych w zamian za Vouchery, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu, trybu reklamacyjnego lub o ile Organizator nie postanowi inaczej.
 10. Po upływie terminu ważności Vouchera, Nabywca Vouchera, który nie wykorzystał Vouchera, ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń wobec Organizatora na zasadach ogólnych, jeżeli niewykorzystanie Vouchera wynika z przyczyn, za które Nabywca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące realizacji Voucherów oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, należy kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sprzedaz@kinonh.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 24 czerwca 2022 r.

aktualności

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!