Kup voucher na bilety

Bilet w garści | kup voucher na lepsze jutro

Co zrobisz, kiedy to wszystko się skończy? To proste: pójdę do kina. W Nowych Horyzontach kierujemy myśli ku (dobrej) przyszłości, dlatego już teraz zachęcamy do zakupu voucherów, które będzie można wymienić na bilety na dowolny film repertuarowy - kiedy tylko ponownie otworzymy kino. Zakup vouchera znacznie wspomoże Nowe Horyzonty w tym trudnym czasie i pozwoli nam kontynuować prowadzenie miejsca, które stało się drugim domem dla wrocławskich miłośniczek i miłośników filmu. Bilet w garści to zapowiedź naszego ponownego spotkania.

Tęsknimy za Wami i nie możemy doczekać się, kiedy znów zobaczymy Was na kolejnych seansach!

 

Zasady zakupu voucherów w ramach akcji "Bilet w garści" | najważniejsze informacje

 • vouchery będą obowiązywały na pokazy wszystkich filmów z bieżącego repertuaru - wyświetlanych od momentu ponownego otwarcia Kina Nowe Horyzonty (1 voucher = 1 pokaz filmowy); vouchery nie będą obowiązywały na festiwale filmowe, wydarzenia i pokazy specjalne (np. transmisje oper) oraz pokazy zamknięte,
 • vouchery dostępne są tylko on-line; zamówienia można opłacić wyłącznie drogą elektroniczną,
 • cena jednego vouchera to 20 zł brutto,
 • w jednej transakcji można poprzez stronę Kina Nowe Horyzonty można zakupić od 1 do 20 voucherów,
 • vouchery ważne są do 31.12.2020 roku,
 • vouchery będą dostarczane w postaci kodu na adres mailowy nabywcy (1 voucher = 1 kod = 1 bilet),
 • vouchery (kody) będzie można wymienić w kasie na bilety (podając kasjerom numer kodu),
 • zakupione vouchery i bilety otrzymane za wymienione vouchery nie podlegają zwrotom,
 • po ponownym otwarciu Kina Nowe Horyzonty, vouchery będzie można zakupić również stacjonarnie, w kasach.

Więcej szczegółów podajemy w regulaminie poniżej. W razie dodatkowych pytań -prosimy o kontakt: sprzedaz@kinonh.pl.

Dziękujemy za Wasze wsparcie i mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się ponownie!


Kupuję vouchery na bilety:

Imię:
 * 
Nazwisko:
E-Mail:
 * 
Powtórz e-mail:
 * 

dane do faktury

Firma / imię i nazwisko:  * 
Ulica i nr domu:  * 
Kod i miasto:  * 
NIP:  * 

regulamin sprzedaży

Regulamin nabywania oraz realizowania voucherów za pośrednictwem serwisu www.kinonh.pl

 

§ 1
Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.kinonh.pl, do którego prawa przysługują Organizatorowi;
 2. Organizator - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 3. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę nabycia Vouchera; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Seans - organizowany przez Organizatora w Kinie pokaz filmu z repertuaru bieżącego (o ile inaczej nie postanowi Organizator), wyłączone są pokazy w ramach festiwali festiwalowych, wydarzenia i pokazy specjalne (np. transmisje oper) oraz pokazy zamknięte;
 5. Voucher – kod umożliwiający nabycie Biletu na Seans;
 6. Bilet – dokument otrzymywany w zamian za Voucher, uprawniający do wzięcia udziału w Seansie;
 7. Kino – Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21);
 8. Regulamin - niniejszy regulamin.

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady nabywania Voucherów za pośrednictwem Serwisu oraz ich późniejszej realizacji.
 2. Nabycie Vouchera za pośrednictwem Serwisu nie wymaga założenia przez Nabywcę konta w Serwisie.
 3. W przypadku zawierania umowy nabycia Voucherów za pośrednictwem Serwisu z konsumentem, umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 4. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia Voucherów jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nabycie Voucherów wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.
 5. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie www.kinonh.pl.
 8. Voucher nie jest instrumentem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym, a wydawanie oraz używanie Vouchera nie jest objęte zakresem zastosowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.).

 

§ 3
Zasady nabywania Voucherów

 1. Zawarcie umowy nabycia Voucherów następuje w momencie przyjęcia przez Organizatora złożonego przez Nabywcę zamówienia.
 2. Nabywca ma możliwość jednorazowego zakupu maksymalnie 20 Voucherów. W celu dokonania zakupu większej ilości Voucherów, Nabywca powinien skontaktować się z Organizatorem.
 3. O ile Organizator inaczej nie postanowi, duplikaty Biletów i Voucherów nie będą wydawane.
 4. Dla każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Voucherach w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto. Organizator informuje Nabywców o wszelkich innych opłatach związanych z nabywaniem Voucherów.
 5. Płatność za Vouchery jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 6. O ile Organizator inaczej nie postanowi, Nabywca zobowiązany jest zapłacić za Vouchery w terminie do 60 minut od złożenia zamówienia.
 7. W razie braku zapłaty w pełnej wysokości w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Organizator może anulować zamówienie Nabywcy.
 8. Momentem zapłaty ceny jest moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora.
 9. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, Voucher dostarczany jest w postaci kodu na adres poczty elektronicznej Nabywcy (kod należy samodzielnie wymienić na Bilet).
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Vouchera Nabywca może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres podany w § 6 ust. 1 Regulaminu.
 11. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy składającego reklamację oraz adres e-mail.
 12. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 13. O decyzji Organizatora składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany reklamacji.

 

§ 4

Zasady realizacji Voucherów

 1. Vouchery można realizować w kasach Kina w godzinach otwarcia Kina.
 2. Wymiany Vouchera na Bilet może dokonać Nabywca lub osoba upoważniona przez Nabywcę, której Nabywca przekaże kod Vouchera. Organizator nie weryfikuje uprawnienia osoby podającej kod w celu wymiany Vouchera na Bilet, do posługiwania się kodem.
 3. Vouchery można realizować tylko na seanse w bieżącym repertuarze (o ile Organizator inaczej nie postanowi).
 4. Voucherów nie można realizować na festiwale filmowe, wydarzenia i pokazy specjalne, cykle oraz pokazy zamknięte.

 

 1. Jeden Voucher można wymienić na jeden Bilet na Seans, niezależnie od aktualnej ceny danego Biletu, obowiązującej w dniu wymiany Vouchera na Bilet.
 2. Nabywca ani osoba wskazana w ust. 2 powyżej, nie mają możliwości dokonywania jakichkolwiek rozliczeń dotyczących wymiany Vouchera na Bilet w przypadku, w którym cena nabycia Vouchera różni się od ceny Biletu, za który wymieniany jest Voucher, w tym także jeżeli cena Biletu wynika z ulgi lub zniżki, która przysługiwałaby Nabywcy lub osobie wskazanej w ust. 2 powyżej przy standardowym trybie zakupu Biletu. W szczególności nie istnieje możliwość dokonania na rzecz Nabywcy ani osoby wskazanej w ust. 2 powyżej, zwrotu części ceny Vouchera lub dokonania przez Nabywcę ani osobę wskazana w ust. 2 powyżej dopłaty w celu nabycia drugiego Biletu.
 3. Vouchery można realizować najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Voucher traci ważność.
 4. Voucher może być wymieniony na Bilet uprawniający do uczestnictwa w Seansie w repertuarze bieżącym ustalanym przez Organizatora dla Kina, który odbędzie się nie później niż w dniu 7.01.2021 r.
 5. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, w zakresie nabywania Biletów oraz możliwości uczestniczenia w poszczególnych Seansach, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Kina Nowe Horyzonty, znajdującego się w Serwisie www.kinonh.pl.
 6. Na zasadzie wyjątku od postanowień Regulaminu Kina Nowe Horyzonty, znajdującego się w Serwisie, nie ma możliwości dokonywania zwrotu Voucherów ani Biletów uzyskanych w zamian za Vouchery, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu, trybu reklamacyjnego lub o ile Organizator nie postanowi inaczej.
 7. Po upływie terminu ważności Vouchera, tj. po dniu 31.12.2020 r., Nabywca Vouchera, który nie wykorzystał Vouchera, ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń wobec Organizatora na zasadach ogólnych, jeżeli niewykorzystanie Vouchera wynika z przyczyn, za które Nabywca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5

Prawo odstąpienia

 1. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Vouchera w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Vouchera wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca otrzymał Voucher, tj. od dnia, w którym Nabywcy został przesłany kod na wskazany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Nabywca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zobowiązany jest poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@kinonh.pl.
 4. Nabywca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w Serwisie https://www.kinonh.pl/pliki/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf.
 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Nabywca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku, w którym Nabywca dokonał wymiany Vouchera na Bilet przed upływem terminu na odstąpienie od umowy nabycia Vouchera, po poinformowaniu go przed dokonaniem wymiany, że po wymianie utraci prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku, w którym wymiany Vouchera na Bilet dokonała osoba, o której mowa w §4 ust. 2 Regulaminu, regulacje wskazane w zdaniu poprzednim znajdują odpowiednie zastosowanie.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę, o którym mowa w ust. 1 powyżej, umowę uważa się za niezawartą, a kod przypisany do Vouchera ulega dezaktywacji.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Organizator zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji Nabywcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Nabywcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 10. W każdym przypadku Nabywca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące nabywania i realizacji Voucherów oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, należy kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sprzedaz@kinonh.pl.
 2. Do umowy nabycia Voucherów zawartej między Organizatorem a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 08.04 kwietnia 2020 r.

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

 1. Administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych w związku zawarciem i realizacją umowy nabycia Vouchera (Voucherów) za pośrednictwem serwisu www.kinonh.pl (Serwis) będzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 (Usługodawca).
 2. Podane przez Pana/-ią dane będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - w celu zawarcia i realizacji umowy nabycia Vouchera (Voucherów) za pośrednictwem Serwisu, zwanej dalej Umową, w tym w szczególności realizacji nabytych na podstawie Umowy Voucherów poprzez zamianę ich na bilet do Kina;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze z mocy przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności w celu rozpatrzenia i realizacji reklamacji złożonej w związku z Umową oraz w celu realizacji prawa odstąpienia od Umowy jeżeli Umowa została zawarta z konsumentem.
 3. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, prawne itp.
 4. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy nabycia biletu za pośrednictwem Serwisu zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 5. Panu/-i będzie przysługiwało prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz, jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany prawo do ich przenoszenia.
 6. Panu/-i będzie przysługiwało prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem podanych przez Pana/-ią danych osobowych przez Usługodawcę.
 7. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych wskazanych w formularzu nabycia biletu zamieszczonym w Serwisie jest warunkiem zawarcia umowy nabycia biletu za pośrednictwem Serwisu. Nie jest Pan/-i zobowiązany/-a do podania danych osobowych, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie tych danych osobowych może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy nabycia Vouchera (Voucherów)  za pośrednictwem Serwisu.

Pytania i uwagi dotyczące sprzedaży biletów prosimy kierować na adres: sprzedaz@kinonh.pl.

rezerwacje telefoniczne

(+48) 532 726 581

tłumaczenia
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.