repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna

Zakładanie konta

Stwórz konto w Kinie Nowe Horyzonty, aby wygodniej kupować bilety na filmy i wydarzenia mieć wgląd w historię zamówień.

Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie  www.kinonh.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy;
 2. Usługodawca – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 3. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu;
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;
 5. Seans – organizowany przez Usługodawcę w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21) pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;
 6. Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21) festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
 7. Kurs – zajęcia organizowane przez Organizatora będące przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym;
 8. Bilety – dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie lub w części określonego Wydarzenia;
 9. Karnety – zestaw określonej liczby Biletów na poszczególne części danego Wydarzenia lub na całe Wydarzenie, przewidziany dla danego Wydarzenia przez Usługodawcę;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady:
 2. świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5 poniżej, których zasady świadczenia w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie precyzują odrębne regulaminy,
 3. przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 4. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. usługę przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie,
  2. usługę utrzymywania konta użytkownika w Serwisie,
  3. usługę newsletter,
  4. usługę zawierania na odległość umów nabycia Biletów i Karnetów oraz rezerwowania Biletów,
  5. usługę zapisywania się na Kursy.
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 6. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 7. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie, jak również zamówienie usługi newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 9. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 4 Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Założenie konta odbywa się zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługodawca potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Usługobiorcy wiadomość e-mail na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 2. Świadczenie pozostałych Usług nie wymaga założenia konta w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu. Zawarcie umowy rezerwacji lub nabycia Biletów następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie nabywania karnetów i biletów oraz rezerwowania biletów za pośrednictwem serwisu www.kinonh.pl. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Kursie następuję zgodnie z regulaminem danego Kursu. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter następuje na zasadach określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu.

§ 5 Usługa newsletter

 1. Usługobiorca może zamówić newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców lub podczas zakładania konta w Serwisie albo w swoim profilu w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter w przypadku zamawiania Usługi newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców następuje w momencie wpisania adresu e-mail do wyżej wskazanego formularza oraz wciśnięcia przycisku "Zamawiam newsletter" po uprzedniej akceptacji Regulaminu, zaś w pozostałych przypadkach po wyrażeniu przez Usługobiorcę chęci otrzymywania newslettera poprzez znaczenie odpowiedniego checkbox'a dostępnego podczas zakładania konta w Serwisie lub w swoim profilu w Serwisie.
 2. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów, usług, wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, w szczególności utrzymywania konta w Serwisie, wysyłania newslettera, umożliwienia zawierania na odległość umów nabycia Biletów i Karnetów, rezerwowania Biletów oraz umożliwienia zapisywania się na Kursy.
 2. Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 7 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Usługobiorca rezygnuje z newslettera zmieniając ustawienia swojego profilu w Serwisie lub klikając w link zatytułowany "nie chcę otrzymywać wiadomości" lub podobnie, umieszczany przez Usługodawcę na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Usługobiorcy w ramach Usługi newsletter.
 2. Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Usługobiorca rezygnuje z newslettera zmieniając ustawienia swojego profilu w Serwisie.
 3. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi utrzymywania konta przez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia konta. W takim przypadku rozwiązaniu ulegają pozostałe umowy.
 4. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 poniżej.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 10 Regulaminu.
 6. Usługobiorca dokonując aktywacji konta wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 7. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Usług jest Usługodawca.
 2. Usługodawca w związku z korzystaniem z Usług przez Usługobiorcę może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy:
  1. imię i nazwisko;
  2. login;
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. numer telefonu;
  5. wizerunek;
  6. numer karty Przyjaciela Kina Nowe Horyzonty;
  7. firma przedsiębiorcy;
  8. NIP przedsiębiorcy;
  9. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
  10. numer zamówienia.
 3. Podane przez Usługobiorcę dane w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu zawarcia i realizacji: umowy o świadczenie Usług, umowy nabycia Karnetu lub/i Biletu, umowy rezerwacji Biletu, umowy o uczestnictwo w Kursie lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie Usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;
  3. w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej umowy, której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;
  4. w przypadku pytań, opinii i wniosków Usługobiorcy dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz innych tego rodzaju oświadczeń składanych Usługodawcy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;
  5. w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.
 4. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, drukarskie, prawne itp.
 5. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są przechowywane:
  1. w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług - przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia Usług;
  2. w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy, której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną, z wyłączeniem umowy rezerwacji Biletu - przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
  3. w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy rezerwacji Biletu - do momentu anulowania rezerwacji zgodnie z Regulaminem nabywania karnetów i biletów oraz rezerwowania biletów za pośrednictwem serwisu www.kinonh.pl lub w przypadku określenia przez Usługodawcę odrębnych zasad odbioru rezerwacji biletów na dane Wydarzenie - do momentu anulowania rezerwacji ustalonego zgodnie z tymi zasadami;
  4. w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji wskazanych w ust. 3 lit. b) i c) powyżej - przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji lub upływu rękojmi;
  5. w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 3 lit. d) powyżej - przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa w ust. 3 lit. d) powyżej;
  6. w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 3 lit. e) powyżej - do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Usługobiorcę z Usług ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych Usługobiorcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 lit. a) powyżej Usługobiorcy przysługuje prawo do przenoszenia danych.
 8. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 lit. b), d) oraz e) powyżej, Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy - wobec przetwarzania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 10. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracji/zamówienia udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, której dany formularz dotyczy. Usługobiorca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych wskazanych w formularzach, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa powyżej może uniemożliwić zawarcie i/lub realizację umowy, której dany formularz dotyczy (tj. umowy o świadczenie Usług/umowy nabycia Karnetu lub/i Biletu/umowy rezerwacji Biletu/umowy o uczestnictwo w Kursie lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną). Ponadto, podanie przez Usługobiorcę danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach oraz oświadczeniach Usługobiorcy, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Usługobiorcy o wyniku ich rozpatrzenia.
 11. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Usługobiorców.
 12. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Usługobiorca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: kino@kinonh.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r.


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

 1. Administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 (SNH);
 2. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią chęci otrzymywania maili informacyjnych od SNH - również w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter. W tym miejscu informujemy, że zamówiony newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z SNH, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu, prawne itp.;
 4. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usług;
 5. Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od SNH dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH;
 7. Podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest warunkiem zawarcia pomiędzy Panem/-ią a SNH umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym umowy o świadczeniu usługi newsletter. Nie jest Pan/-i zobowiązany/-a do podania danych osobowych. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią chęci otrzymywania maili informacyjnych od SNH - umowy o świadczeniu usługi newsletter.

 

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!