Formularz rejestracyjny

Wypełnij formularz, aby założyć konto w serwisie Kino Nowe Horyzonty.
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

 
Login:  * 
E-Mail:  * 
Hasło:  * 
Powtórz hasło:  * 

Imię:
Nazwisko:
Ulica:
Nr domu/mieszkania:
Kod pocztowy:
Miasto:

Numer telefonu:

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści jego/jej danych oraz ich poprawiania.

Zamawiany przez Pana/-ią newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.kinonh.pl

 

§ 1
Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie  www.kinonh.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy;
 2. Usługodawca – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zakłada konto w Serwisie;
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;
 5. Seans – organizowany przez Usługodawcę w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21) pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;
 6. Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21) festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
 7. Kurs – zajęcia organizowane przez Organizatora będące przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym;
 8. Bilety – dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie lub w części określonego Wydarzenia;
 9. Karnety – zestaw określonej liczby Biletów na poszczególne części danego Wydarzenia lub na całe Wydarzenie, przewidziany dla danego Wydarzenia przez Usługodawcę;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady:
 2. świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5 poniżej, których zasady świadczenia w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie precyzują odrębne regulaminy,
 3. przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 4. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. usługę przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie,
  2. usługę utrzymywania konta użytkownika w Serwisie,
  3. usługę newsletter,
  4. usługę zawierania na odległość umów nabycia Biletów i Karnetów oraz rezerwowania Biletów,
  5. usługę zapisywania się na Kursy.
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 6. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 7. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 9. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3
Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 4
Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie nie wymaga założenia konta w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie tej Usługi następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Świadczenie pozostałych Usług wymaga założenia konta w Serwisie. Założenie konta odbywa się zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługodawca potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Usługobiorcy wiadomość e-mail na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 3. Świadczenie Usług, o których mowa w ust. 2 powyżej, odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Usługobiorcę poprzez założenie konta.

§ 5
Usługa newsletter

 1. Usługobiorca może zamówić newsletter podczas zakładania konta w Serwisie albo w swoim profilu w koncie w Serwisie.
 2. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów, usług, wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, w szczególności utrzymywania konta w Serwisie, wysyłania newslettera, umożliwienia zawierania na odległość umów nabycia Biletów i Karnetów, rezerwowania Biletów oraz umożliwienia zapisywania się na Kursy.
 2. Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 7
Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Usługobiorca rezygnuje z newslettera zmieniając ustawienia swojego profilu w Serwisie.
 3. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi utrzymywania konta przez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia konta. W takim przypadku rozwiązaniu ulegają pozostałe umowy.
 4. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 poniżej.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 10 Regulaminu.
 6. Usługobiorca dokonując aktywacji konta wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 7. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 8
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imię Usługobiorcy,
  2. login,
  3. adres zamieszkania lub do korespondencji,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu,
  6. wizerunek.
 4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 6. W razie żądania zawarcia lub zawarcia umowy nabycia Biletu lub/i Karnetu albo rezerwacji Biletu  lub zapisania się na Kurs lub zawarcia jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca uprawniony jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, określonych w ust. 3 powyżej, w celu zawarcia i wykonania takiej umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu jej wykonania.
 7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 10. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Usługobiorca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: kino@kinonh.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 6 sierpnia 2012 r.


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

 
120 uderzeń serca 
Robin Campillo, Francja 2017
Avengers: Wojna bez granic (2D z napisami) 
Anthony Russo, Joe Russo, USA 2018
Basia (seans dla szkoły) 
Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Polska 2018
Katyń – ostatni świadek 
Piotr Szkopiak, Wielka Brytania, Polska 2018
Książę i dybuk 
Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski, Polska, Niemcy 2017
Lato 1993 
Carla Simón, Hiszpania 2017
Młody Karol Marks - pokaz filmu i dyskusja 
Raoul Peck, Belgia, Francja, Niemcy 2017
Nasze najlepsze wesele 
Olivier Nakache, Éric Toledano, Francja, Kanada, Belgia 2018
Nie jestem czarownicą 
Rungano Nyoni, Wielka Brytania, Francja 2017
Nigdy cię tu nie było 
Lynne Ramsay, Wielka Brytania, Francja, USA 2017
Po latach 
Annarita Zambrano, Francja 2017
Prawdziwa historia 
Roman Polański, Francja, Polska, Belgia 2017
Superagentka 
Karla von Bengtson, Dania 2017
Tully 
Jason Reitman, USA 2018
Wózkownia: Tully 
Wózkownia
Jason Reitman, USA 2018
Wyspa psów 
Wes Anderson, Niemcy, USA 2018
Zimowi bracia 
Hlynur Pálmason, Dania 2017
rezerwacje telefoniczne

(71) 78 66 566

Zapisz na foursquare
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.