O kinie
 
Regulamin Kina Nowe Horyzonty

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

§ 1
DEFINICJE:

1) Regulamin - niniejszy Regulamin;

2) Kino - Kino Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław;

3) Usługodawca - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;

4) Seans - organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;

5) Wydarzenie - organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;

6) Bilety - dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu organizowanym w Kinie;

7) Klient - osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;

8) Serwis - serwis internetowy w domenie www.kinonh.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług na terenie Kina oraz zasady sprzedaży Biletów na Seanse i Wydarzenia.

2. Zasady zakupu Biletów za pośrednictwem Serwisu określa odrębny regulamin opublikowany w Serwisie na stronie www.kinonh.pl

3. Usługodawca może uregulować organizację poszczególnych Seansów lub Wydarzeń w odrębnych Regulaminach.

4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina.

5. Bistro i kawiarnia oraz drzwi wejściowe do kina otwierane są o godz. 8.00 a zamykane o godz. 23.00. Kasy biletowe otwierane są na 30 minut przed startem pierwszego seansu a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

6. Klienci będą wpuszczani na sale kinowe wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans lub Wydarzenie odbywający się w danej sali o określonej godzinie i w określonym dniu.

7. Klient jest zobowiązany zachować Bilet przez cały czas trwania Seansu lub Wydarzenia oraz okazać go obsłudze Kina w przypadku ewentualnej ponownej kontroli.

8. Miejsce w sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie.

9. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.

10. Zabronione jest w rejestrowanie wyświetlanych w Kinie filmów oraz przebiegu Wydarzeń oraz Seansów, zarówno poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku, za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz mikrofonów.

11. Na terenie Kina zabronione jest:

 • korzystanie w jakikolwiek sposób z telefonów komórkowych na salach kinowych,
 • głośne zachowywanie zakłócające udział innych osób w Seansie lub Wydarzeniu,
 • wnoszenie na sale kinowe produktów spożywczych (jedzenie i napoje), za wyjątkiem napojów bezalkoholowych w zamkniętych pojemnikach lub zakupionych w Kinie,
 • wnoszenie i spożywanie na terenie Kina produktów spożywczych (jedzenie i napoje) zakupionych poza Kinem,
 • wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • spożywanie alkoholu, za wyjątkiem wyznaczonego miejsca do konsumpcji napojów alkoholowych zakupionych w bistro Kina,
 • palenie papierosów i korzystanie z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu,
 • wnoszenie na teren Kina środków odurzających, ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,
 • prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa,
 • niszczenie mienia Kina oraz kładzenie nóg na fotelach kinowych.

12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu pracownik obsługi Kina ma prawo do żądania opuszczenia przez Klienta terenu Kina, bez prawa zwrotu ceny za Bilet lub produkt zakupiony w kawiarni/bistro, bądź też do zawiadomienia Policji.

13. Osoby niszczące mienie znajdujące się terenie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

14. Kino nie posiada szatni.

15. Klienci zobowiązani są do uprzątnięcia miejsca, w którym siedzieli, jak również do zabrania ze sobą wszelkich rzeczy osobistych.

16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Kina ubrania wierzchnie oraz inne przedmioty.

17. Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu lub produktów w bistro lub kawiarni osobie zachowującej się niegrzecznie, niekulturalnie lub wulgarnie wobec innych Klientów lub pracowników obsługi Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 3
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

18. Rezerwacji miejsc na Seans można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 071 78 66 566, internetowo za pośrednictwem Serwisu (www.kinonh.pl), lub osobiście w kasie Kina, pod warunkiem, że na wybrany Seans jest dostępna rezerwacja biletów. Rezerwacji na Wydarzenia można dokonywać w sposób określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia.

19. Rezerwację można odebrać podając imię i nazwisko lub numer rezerwacji.

20. Bilety można nabywać w kasach Kina lub za pomocą Serwisu, pod warunkiem, że na dany Seans prowadzona jest sprzedaż on-line.

21. Bilety można nabyć w Kinie na podstawie obowiązującego Cennika, udostępnianego Klientom w kasach Kina oraz na stronach Serwisu.

22. Do wszystkich biletów na filmy 3D doliczana jest dopłata w wysokości określonej w Cenniku z tytułu wypożyczenia okularów 3D, niezbędnych do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych.

23. Dokumenty, z których wynika prawo do Biletu ulgowego, w tym legitymacje studenckie, uczniowskie, emeryckie bądź też dowody osobiste, sprawdzane są wraz z Biletami przy wejściu na salę kinową lub / i przy kasie w momencie sprzedaży Biletu.

24. Zarezerwowane Bilety należy odebrać najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem Seansu lub Wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja może zostać anulowana.

25. Na terenie Kina dzieci do lat 16 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, opiekunów.

26. W przypadku grup zorganizowanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 1 opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów, a w przypadku grup ze szkół podstawowych i przedszkolnych maksymalnie 10 dzieci.

27. Opiekunowie odpowiadają na podstawie przepisów prawa za zachowanie dzieci w Kinie oraz za szkody spowodowane zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się na terenie Kina, w szczególności elementów wyposażenia sal kinowych, toalet i holi.


§ 4
ZWROTY BILETÓW:

28. Zwrotu lub wymiany Biletu można dokonać wyłącznie do momentu rozpoczęcia się Seansu lub Wydarzenia, na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany i niezniszczony Bilet wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

29. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów po rozpoczęciu Seansu lub Wydarzenia, Biletów przerwanych, zniszczonych lub bez paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

30. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie lub w Wydarzeniu przerwanym z przyczyn zależnych od Klienta.

31. Zwrotowi nie podlegają Bilety nabyte na podstawie wcześniej zakupionych voucherów lub kuponów specjalnych oraz bilety na festiwal:  American Film Festival


§ 5
SEANSE W TECHNOLOGII 3D:

32. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D, oglądane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych okularach, które Klient otrzymuje po okazaniu ważnego Biletu, przy wejściu na salę kinową.

33. Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone mu okulary pracownikowi obsługi Kina niezwłocznie po zakończeniu Seansu, przy wyjściu z sali kinowej.

34. Uprasza się o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp., gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.

35. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów Klient ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości 150,00 PLN za sztukę /słownie: sto pięćdziesiąt złotych/.

36. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji.

§ 6
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

37. Obiekt Kina jest monitorowany.

38. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia.

39. Klient może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane zadymieniem na terenie Kina (np. poprzez palenie tytoniu) i aktywacją czujki pożarowej lub nieuzasadnionym użyciem urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych na terenie Kina, w tym szczególnie Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (tzw. ROP-ów).

40. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Klientów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.

41. Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.

42. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.

43. Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: "Nieupoważnionym Osobom Wstęp Wzbroniony".

44. Na terenie Kina znajdują się podwieszone elementy wystroju wnętrza (huśtawki). Dzieci w wieku do lat 16 mogą korzystać z nich jedynie w asyście i pod nadzorem swoich pełnoletnich opiekunów.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

45. Usługodawca jest uprawniony na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu dokonania rezerwacji Biletu lub zawarcia i wykonania umowy nabycia Biletu.

46. Usługodawca może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. adres zamieszkania lub korespondencyjny.

47. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

48. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

49. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

50. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

51. Toalety są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku Klientów.

52. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze.

53. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Kina można składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczna na adres kino@kinonh.pl. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres składającego reklamację, może również zawierać adres e-mail i numer telefonu.

54. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Usługodawca składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

55. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Do umowy zawartej między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

56. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2012.

120 uderzeń serca 
Robin Campillo, Francja 2017
Akademia Kina Światowego: Slacker 
Akademia Kina Światowego (2017/2018)
Avengers: Wojna bez granic (2D z napisami) 
Anthony Russo, Joe Russo, USA 2018
Basia 
Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Polska 2018
Katyń – ostatni świadek 
Piotr Szkopiak, Wielka Brytania, Polska 2018
Klub "Wysokich Obcasów": Thelma 
Klub "Wysokich Obcasów"
Joachim Trier, Dania, Francja, Norwegia, Szwecja 2017
Książę i dybuk 
Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski, Polska, Niemcy 2017
Lato 1993 
Carla Simón, Hiszpania 2017
Nasze najlepsze wesele 
Olivier Nakache, Éric Toledano, Francja, Kanada, Belgia 2018
Nie jestem czarownicą 
Rungano Nyoni, Wielka Brytania, Francja 2017
Nigdy cię tu nie było 
Lynne Ramsay, Wielka Brytania, Francja, USA 2017
Po latach 
Annarita Zambrano, Francja 2017
Prawdziwa historia 
Roman Polański, Francja, Polska, Belgia 2017
Superagentka 
Karla von Bengtson, Dania 2017
Tully 
Jason Reitman, USA 2018
Wyspa psów 
Wes Anderson, Niemcy, USA 2018
Zimowi bracia 
Hlynur Pálmason, Dania 2017
Kaczki z gęsiej paczki (seans dla szkoły) 
Christopher Jenkins, Chiny, USA 2018
rezerwacje telefoniczne

(71) 78 66 566

Zapisz na foursquare
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.